زندگی خانوادگی

خصوصيات متولدين ماه ثور/گاو

متولدين ماه ثور انسان هاى بسيار آرام ،  كم حرف و عاشق  نظم و دسپلين اند. آنها پلان و نقشه های زنده گى خود را واقعى بينانه طرح نموده و خيلي سنجيده عمل ميكنند
وقتى برایشان لوازم ضروری زنده گى تامين باشد با همان داشته خود راضى و خوش هستند و به چيزى زيادتر و بيشتر یا رسيدن به جايگاه بلندتر و بيشتر علاقمندیی ندارند. متولدين اين ماه هنگامی یک كار را شروع كنند آن را حتمى به پايان ميرسانند وهرگز نيمه نميگذارند . ياداشت و حافظه خوب متولدين ماه ثور هميشه برايشان كمك ميكند تاآنها زنده گي خود را با يك نظم و سيستم خاص و سنجيده پيش ببرند
نقطه تمركز آنها به كار نه، بلكه به زيبايى هاى زنده گى دوخته شده . آنها انسان های هستند كه زيبايى ها و خوبى هاى زنده گى را دوست دارند و به صورت كامل از آنها لذت ميبرند، مثلا از يك غذا خوش مزه ، يك تصوير زيبا نقاشى و ياهم منظره زيبا طبيعت،  آنها از همه چيز با مزه خاص اش لذت ميبرند و ذوق ظريف دارند
متولدين ماه ثور، انسان هاى بسيارمتوازن و آرام اند و يك چهره بسيار اجتماعى و اطمینان بخش دارند كه با ديدن آنها انسان خود را آرام و امن احساس ميكند. اما در كنار اين همه آرامى و خاموشى خود اگربارى حوصله آنها سر رفت بد رقم عصبانى ميشوند. متولدين ماه ثور در مورد انتخاب همسر  يا شريك زنده گى خيلى مشكل پسند و دل زن اند و به مشكل یکی را انتخاب ميكنند، اما وقتى شريك زنده گى خود را يافتند آن را با بسيار ناز و نعمت نگه ميدارند و همه تلاش های خود را انجام می‌دهند تا خواهشات همسر خود را برآورده بسازد و همسر شان هیچ كمى در زنده گی نداشته باشد. متولدين ماه ثور صادق و با وفا بوده و هرگز كوشش نميكنند كاری را انجام بدهند يا رابطه غير برقرار كند تا رابطه عاشقانه و يا زناشويى شان برهم بخورد و به آن ضربه وارد شود. با وجود همه اين خوبى ها جنگ و دعوا هاى خورد و ريزه هميشه در رابطه شان اتفاق ميفتد چون متولدين اين ماه خيلى انسان هاى شق و كله شخ اند

يكي از جهات منفى  متولدين ماه ثور اين است كه آنها خيلى حسود اند. شدید به يك چيز وابسته شده و به آسانى آن را به كسى واگذار نمیکنند
ستاره متولدين ماه ثور خاكى است اين به آن معنى است كه آنها بالا ستاره های آتشى و آبى زور بوده اما در مقابل ستاره هاى بادى عاجز اند. رنگ متولدين ماه ثور سبز، خاكى و نصوارى است. متولدين ماه ثور با متولدين ماه هاى ثور، سرطان ، سنبله ، جدی و حوت رابطه خوب دارند و با متولدين ماه هاى جوزا، اسد، میزان و عقرب اصلا خوب نيستند. خصوصیات متولدین ماه جوزا را اینجا ?بخوانید

(Visited 5,346 times, 1 visits today)