از هرچیزو ازهرجا

حرف هاى آموزنده

انسان هاى مغرور مانند پرنده ها هستن
هرقدر بلند تر پراز كنن همانقدر نزد انسان ها كوچكتر معلوم ميشوند
متوجه باشيد كتاب خاطرات تان را با كى ها نوشته ميكنيد چون اين كتاب تا آخير عمر با شما باقى ميماندى
شكست ها در زنده گى ايستگاه هاى هستند كه به ما موقع ميدهند تا راه خود را عوض كنيم اگر مسير ما غلط باشد
حرف هاى آموزنده
مردم دقيقا به همان صورتى با شما رفتار ميكنند كه خودتان براى آنها اجازه ميدهيد
حرف هاى آموزنده
انسان ها آفريده شده اند تا به آنها عشق ورزيده شوند اشياه ساخته شده اند كه مورد استفاده قرار بگيرند . دليل آشفته گى بشر اين است كه به اشيا عشق ورزيده ميشود و انسان ها مورد استفاده قرار ميگيرند
(Visited 812 times, 1 visits today)