زندگی خانوادگی

تقویم چینایی : خصوصیات متولدین سال اژدهار شرافت غرور و معیار های بلند اخلاقی

بعد از سال آرام خرگوش سال فعال و زنده اژدهارآغاز میشود (سال های اژدهار  ۱۳۵۵/۱۳۶۷/۱۳۷۹ ). سالی که در آن پول خیلی ساده بدست میاید اما خرید های بزرگ هم با خود همراه دارد. سال اژدهار سالیست که  ثروت را با خود میاورد

متولدین سال اژدهار انسانهای اند که  به اصطلاح خوشبختی ، ثروت و قدرت در گهواره همرایشان گذاشته شده . آنها زنده گی را با سخاوتمندی و با انرژی  پیش میبرند وهمیشه در جستجو یک طرح  یا  هدف  تازه  وخاص اند تا بالا آن کار نمایند و آن را به پایان برسانند. متولدین این سال اشخاص خیلی  فعال ، با اراده ، مصمم ، رسا، با غرور شرافت و با وقار اند که در  فکر حرف های خورد و ریزه نیستند . مکاره گی و خده  را یاد ندارند  صادق با معیار های بلند اخلاق اجتماعی اند که به هیچ صورت و به خاطر هیچکسی از این معیارهای اخلاقی خود نمیگذرند . آنها دوست دارند اطراف خود را همیشه تحت کنترول داشته باشند با آن هم خیلی پذیرا اند انسان های خلاق یا کریاتیف و با استعداد ، پراز شور وشوق، اجتماعی ،مهربان ،دوستداشتنی وبسیار هوشمند و دارای یک  منطق سالم اند و از برکت اعتماد به نفس قویی که دارند خود شان هم از برتری خود آگاه هستند. اشخاص متولد در سال اژدهار آنقدر اثر برتری بر دیگران دارد که بسیار ها زیر تاثیر اش میروند و حتی از او ترس دارند

متولدین سال اژدهار با متولدین سال های سگ بزاسپ سازگاری ندارند دیگر با متولدین همه سال های دیگر سازش میتوانند بهترین رابطه را با متولدین سال های  شادی و موش دارند

متن بعدی متولدین سال مار ۱۳۵۶/۱۳۶۷/۱۳۷۸/۱۳۸۹

 

متولدین سال مار:جذاب، مرموز و تيز بين

(Visited 629 times, 2 visits today)