زیبایی و مود

ترکیب درست زیورات با لباس

زیورات را چیگونه با لباس ترکیب بدهیم
زیور در لباس یا «لوک»* مانند بوت است که یا لباس را زیبا میسازد یا برعکس تمام زیبایی لباس و‌فیشن را از بین میبرد. از اینرو انتخاب دقیق زیورات مانند انتخاب بوت و دستکول، آرایش و شکل دادن مو برای داشتن یک «لوک »*عالی نیز بسیار مهم است
با انتخاب اشتباه زیورات میتوانیم تمام زیبایی لباس خودرا به یک چشم زدن از بین ببریم و بسیار زود از یک لباس شیک و ظریف یک لباس بدذوق و مود رفته بسازیم 
انتخاب زیورات باید مطابق به سبک یا استایل لباس ما باشد به طور مثال اگر یک لباس با بوت و‌دستکول ظریف به استایل شیک ایلیگانت * ‌بپوشیم و بجا زیورات ظریف و ایلیگانت از انگشتر های دبل نقره یی مانند جمجمه و یا دستبند های دبل چرمی سیاه به «استایل روک » استفاده کنیم لباس ما نا هماهنگ، درهم و برهم و بدذوق معلوم می‌شود. پس نکته اول در ترکیب دادن زیورات با لباس این است که همیشه از خود بپرسیم آیا این زیور به استایل و سبک لباسی که پوشیده ام مطابقت دارد یا خیر ؟
نکته دوم : مقداری به مود روز توجه شود.که کدام زیور مود روز است اگر به یاد داشته باشید چند سال قبل لاکت های بی اندازه بزرگ «ستیتمنت» مود روز بود اما امروز آن لاکت های ستیتمنت دیگر جای خود را به گوشواره های بزرگ «ستیتمنت » داده اند. اگرامروز آنگونه لاکت ها را به گردن کنیم نه تنها به مود روز برابر نبوده که حتی لقب مود رفته «دهکی» و بدذوق را نیز برای ما میبخشد

نکته سوم : اگر زیوری را که میپوشید بزرگ، پر جمع و‌جوش و نکته جذب کننده ‌«لوک »* یا لباس ما باشد در آنصورت لباس باید تا که می‌تواند ساده باشد. مثلا گوشواره های دراز و بزرگ “ستیتمنت” با رنگ های شوخ و شنگ با یک پیراهن ساده می‌تواند لباس و استایل ما را شیک و به مود روز بسازد اما اگر همین گوشواره های بزرگ و چمشگیر را با یک لباس پر و بیروبار بپوشیم لباس ناآرام ،نامرتب ‌و از اندازه پر و بیروبار نمایان می‌شود. پس هنگامی خود لباس از اندازه زیاد بیرو بار، زرک دار، گلدار و پرک دار باشد و نقش اساسی را در«لوک» اجرا کند در آن صورت انتخاب زیور باید خیلی آرام ساده و ظریف باشد

در مجموع در انتخاب زیورات یک قانون طلایی وجود دارد: زیورهر قدر کم تر همانقدر بهتر ! برعلاوه زیورات باید به شکلی انتخاب شوند تا در بدن تقارن و مساوات ایجاد نمایند. مثلا اگر بدن را به دو‌حصه (بالا از کمر و پاین از کمر ) تقسیم کنیم زیورات به هردو حصه بدن به شکل مساویانه باید تقسیم شوند. یعنی اگر در حصه بالایی گوشواره های بسیار بزرگ پوشیده باشید از پوشیدن لاکت و زنجیر و ‌موره گردن خود داری نموده و بجا آن یک دستبند در حصه پاین (دست ) بپوشید و یا اگر در حصه بالایی بدن لاکت بزرگ و یا چند زنجیر پوشیده باشیم از پوشیدن گوشواره های بسیار کلان خودداری نموده و بهتر است بجا گوشواره چند انگشتر با ساعت ویا دستبند در حصه پایانی بدن (دست ها ) بپوشیم. پوشیدن همه زیورات در یک حصه بدن به طور مثال پوشیدن گوشواره های بزرگ، لاکت بزرگ ، قیتک های موی،گل یخن در حصه بالایی و یا ساعت با چند دستبند دبل ،چوری های زیاد در هر دو دست و ده انگشتر در هر ده انگشت ما را بیشتر به یک دوکان سیمساری مبدل میکند تا به یک دختر خانم با ذوق 

تقسیم نمودن زیورات به شکل مساویانه

سابق میگفتن که زیورات طلایی و نقره یی را نباید با هم یکجا پوشید ! این حرف تا جای دیگر کمی قدیمی شده در دنیا فیشن و‌مود امروز به راحتی می‌توانیم هر دو را آزادانه با هم ترکیب نموده و‌بپوشیم  به شرط آنکه این چند نکته مهم را در نظر بگیریم اول : زیورات طلایی ما رنگ روشن داشته باشد و طلایی تیره نباشد. دوم : زیورات طلایی و نقره یی هر دو باید ظریف باشند و هردو با هم یکجا پوشیده شوند مثلا یک حلقه انگشتر نازک طلا با یک حلقه انگشتر نازک نقره یی و یا زنجیرهای بسیار نازک از هر دو (طلا و نقره ) با هم یکجا

ترکیب نکردن زیورات طلا و نقره در لباس های محلی و‌ملی ! چون زیورات افغانی بسیار بزرگ و دبل اند پس قانون ترکیب ندادن زیورات نقره یی با طلا هنوز مطابقت می‌کند. زیورات لباس افغانی یا تنها نقره یی و یا هم طلایی رنگ باشند. در مورد لباس های محلی یا افغانی ‌‌ما قانون” هر چی زیور کمتر بهتر !” نیز مطابقت نمیکند در لباس های محلی یا افغانی از تمام زیورات می‌توان استفاده نمود در اینصورت لباس یک «لوک »* عالی و کامل وطنی را تشکیل میدهد . اما اگر در لباس افغانی هم خواسته باشیم تا لباس ما یک تچ مدرن باشد در آنصورت میتوانیم صرف یک ماتیکه یا یک جوره گوشواره بپوشیم همان کافی است

مروارید


در انتخاب زیورات مروارید باید بسیار از احتیاط کار گرفت
سیت مروارید : پوشیدن گوشواره مروارید با یک لیر مروارید در گردن و یک‌ لیر مروارید دربند دست بسیار زود می‌تواند ما و لباس ما را مسن تر از آنچه هستیم نشان بدهد.

در صورت پوشیدن گوشواره مروارید با لباس های جوانانه ،مدرن و شیک از پوشیدن لیر مروارید به گردن خودداری شود. و یا یک لیر مروارید با چند زنجیر طلایی به کردن انداخته شود. اگر لیر مروارید به گردن دارید از پوشیدن گوشواره مروارید خود داری شود تا لباس قید و خودتان مسن تر از سن حقیقی تان به نظر نرسید

مروارید با زنجیر های مختلف

البته این قانون در مورد پوشیدن گوشواره مروارید با یک لاکت که صرف یک دانه نگینه مروارید دارد همرای با لباس های غیر رسمی و کژول دخترانه مطابقت نمیکند در صورت که لاکت تان یک دانه مروارید در خود دارد آزادانه میتوانید گوشواره های مروارید نیز بپوشید. چند لیر دراز مروارید دور گردن با یک پیراهن ساده به رنگ سیاه و یا سفید و یا لباس های به استایل شیک رسمی برای ما یک «لوک» شیک ایلیگانت و با وقار می‌دهد

چند لیر مروارید با لباس های رسمی و یا یک پیراهن ساده به لباس یک استایل ایلیگانت می‌دهد


نکته مهم دیگر در انتخاب زیور : هرگز گوشواره های بزرگ ستیتمنت را با لاکت های بزرگ «ستیتمنت» یکجا نپوشید ! لباس و «لوک» از اندازه پر بیروبار و بدذوق می‌شود.باید به هر یک از این زیورات به طور جداگانه موقع درخشیدن داده شود. وقتی گوشواره های گوش از اندازه بزرگ و چشمگیر هستند بگذاریم تا به تنهایی نقش اساسی را در «لوک» بازی نمایند و بدرخشد. لاکت بزرگ و چشمگیر خود را بار دیگر به تنهایی به گردن نموده بگذارید اینبار او به تنهایی خود بدرخشد


در صورت که لباس های ما یخن بسته یا گلون بلند باشد و یا از خود بند و مفلر داشته و یا دور یخن پرک دار و پراز چین و‌پلیت باشد بهتر است از پوشیدن لاکت و زنجیر خودداری شود و بجا آن گوشواره پوشیده شود اگرلباس های ما گلو بلند و ساده باشد در آنصورت می‌توان آزادانه زنجیر و لاکت پوشید. اندازه لاکت و زنجیر گردن ما باید با اندازه چاک یخن ما مناسب باشد یا زنجیر و لاکت ما چند سانتی بالا تر از شروع چاک یخن ختم شود یا هم زنجیر و لاکت از چاک یخن پاین بگذرد و در آنجا ختم شود به هیچ صورت ختم زنجیر و چاک یخن یک برابر نباشد

چند زنجیر گردن یکجا یا «لیرینگ» : یک زنجیر ظریف با یک مدالک کوچک مانند یک سکه یک حرف یا یک قلب را می‌توان با چند زنجیر با اندازه های مختلف یکجا پوشید. در ترکیب دادن زنجیر باید دقت شود تا یا همه زنجیر ها جلا دار باشند یا همه بدون جلا و همچنان درازی و‌دبلی آنها از همدیگر متفاوت باشند. در صورت پوشیدن چند زنجیر یکجا باهم گوشواره های بسیار کوچک یا همان چسپک باید انتخاب شود یا اصلا گوشواره پوشیده نشود همچنان پوشیدن چندین زنجیر به یک اندازه دراز و دبل باهم یکجا برعکس بدذوق معلوم می‌شود دبلی و درازی زنجیر ها باید مختلف باشند


اما نکته از همه مهم در پوشیدن زیورات این است که بدانیم کدام زیور ما را بیشتر خوب میگویید یا نمود می‌دهد ؟! اگر یک لاکت که در گردن خواهر خوانده تان زیبا گفت حتمی نیست که در گردن شما هم خوب بگوید و یا برعکس آن . هر دختر خانم یک ساختاربدن متفاوت و دیگر دارد. اگر یکی گردن کشیده یکی گوش های کوچک و دیگر ی بند دست های ظریف تراشیده و یکی هم انگشتان ظریف زیبا دارد. ما از همه اولتر باید خود ما بدانیم که ما کدام ساختار را داریم. مثلا وقتی انگشتان ‌کلوله و کوتاه داریم از پوشیدن انگشترهای زیاد خود داری کنیم تا فوکوس مردم بالا انگشتان ما نیفتد. و اگر یک گردن کشیده داریم گوشواره های دراز بیشتر ما را نمود خواهد داد چون زیبایی و کشیده گی گردن ما را بیشتر جلوه داده فوکوس نگاه ها را به خود جلب می‌کند

زیورات طلایی اکثر با رنگ های گرم و زیورات نقره یی بیشتر با رنگ های سرد پوشیده می‌شوند. زیورات طلایی به لباس های ما درخشش بیشتر می‌دهد و لباس را به اصطلاح جشنی میسازد در حال که زیورات نقره برخلاف به لباس یک دیدگاه آرام تر و ‌‌سرد تر می‌دهد

لوک * = Look

لوک به شکل ظاهری سر تا پا ما( از لباس تا شکل مو،آرایش، زیورات و بوت و دستکول ) گفته میشود

ستیتمنت* = در اینجا گوشواره ها و لاکت های از اندازه بزرگ

(Visited 1,134 times, 1 visits today)