زیبایی و مود

ترند های ۲۰۱۹ لوازم تزینی

لوازم تزینی که در جمع ترند های سال ۲۰۱۹ میروند و در سر و رو و گوش هر دختر و‌خانم فیشنی امسال به چشم میخورند این چند چیز خاص اند

کمان های بزرگ تکه یی از تکه های ساده و یا گلدار

دستمال های گلدار سرکه به شکل های مختلف در سر و مو بسته میشوند

دستمال های کوچک که در گردن ، بند دست و یا پا بند گره میشوند. گوشواره های بزرگ از فلز و یا هم مصاله

عینک های آفتابی «اورسایز » یا بسیار بزرگ ،عینک های آفتابی با شیشه های رنگه و شکل های مختلف خصوصا شکل شاهپرک «پروانه ».

سیخک ، قیتک و شانه مو از مصاله یا فلز با موره و نگینه

(Visited 1,511 times, 1 visits today)