دخترانه, زیبایی و مود

ترند های سال ۲۰۲۱:چپلی و دستکول

دستکول ،چپلی ها و چپلک های که امسال تابستان بیشتر به چشم میخورند و در جمله ترند های مهم سال میروند

در کنار چپلی ها و دستکول های دیگر تابستانی این چند دیزاین دستکول و چپلی (چپلک) امسال بیشتر مود اند. اگر چه اکثر آنها سال گذشته هم در جمع ترند های سال میرفتند و خال خال به چشم میخوردند امسال به اوج شهرت خود رسیده و در هر گوشه و کنار به چشم میرسند .خصوصا چپلی های دوانگشته و دستکول های زیر قول .اگر تا حال از این ها ندارید امسال حتمی حداقل یکی از این ها را در جمع پارچه های دوستداشتنی تابستانی تان شامل نماید. رنگ های ترند هم رنگ سفید رنگ گوشتی، و رنگ های پاستیل =(رنگ های بسیار روشن و خیره مانند شیرچایی روشن، فیروزه یی روشن، پسته یی روشن، و یاسمنی روشن در عکس های پاین ) اند

(Visited 976 times, 1 visits today)