مادر و کودک

این۳۶۵ روز اول زنده گی

سلسله  <این ۳۶۵ روز اول زنده گی >  سر از امروز ۳۶۵ روز اول زنده گی کودک و مادر را همرایی میکند

  روز اول

  مادر عزیز امروز شما به یک موجود  کوچک زنده گی بخشیدین و شاهد شگفت انگیر ترین معجزه زنده گی تان بودین  این تجربه نو زنده گی برایتان تبریک و به امید موفقیت در بزرگ نمودن این موجود کوچک و عزیز تلن

با تولد شده یک نوزاد نه تنها  کوشش نوزاد برای پژوهش و آشنا شدن با دنیا و اطرافش شروع میشود بلکه  ازهمین لحظه اول  زنده گی رشد و تکامل  وجود و ذهن  کودک هم آغاز میشود.

در این ۳۶۵ روز اول  یا سال اول زنده گی یک کودک بیشتر ازتمام سال های دیگر زنده گی اش  زنده گی را  میآموزد  و با زنده گی آشنا میشود، اما  در طول این مدت یک سال  نه تنها کودک اطراف خود را تحت مطالعه و تحقیق و پروهش قرار داده  و هر روزدر زنده گی چیز های تازه و نو را کشف میکند بلکه والدین هم با گذشت هر روز این سال  چیز های تازه از زنده گی می آموزند که  شاید تا حال اصلی با آن روبرو نشده بودند از اینرو عدم اطمینان و قطیعت والدین در روش با کودک  در روز ها و ماه های  اول  بعد از  تولد هنگامی که کودک هنوز خیلی کوچک و نیازمند به کمک  است  یک حرف عادی است   با آن هم این ۱۲ ماه اول برای والدین و کودک یک وقت تکرار ناشدنی بوده  و تهداب گذار برای زنده گی  آینده  والدین و کودک برای سال های زیاد است.

: به خاطرداشته باشید  *.

در ساعات اول بعد از تولد  نوزاد ها خیلی بیدار ودقیق  متوجه هستن و میخواهند با استفاده از حواس پنچگانه  خود  مثلا ازطریق بو و صدا یا آواز والدین خود را بشناسند از اینرو  نزدیکی و تماس با بدن والدین در این وقت  برای کودک و والدین  خیلی مهم است .

(Visited 521 times, 1 visits today)