از هرچیزو ازهرجا

جشن هالووین و ریشه آن

بسیاری ها به اشتباه معتقدند که هالووین یک جشن یا مراسم  کاملا آمریکایی است اما این حرف واقیعت ندارد کلمه هالووین از( آل هالوس ایف = شب همه مقدسین )* گرفته شده که به شب قبلی جشن عیسویان (روز همه مقدسین )* درروزاول نوامبرگفته میشود . بدین صورت منشا اسم این جشن کاتولیکی است .all… Read More جشن هالووین و ریشه آن