زیبایی و مود

ترند های سال : رنگ سفید از بهار تا زمستان

رنگ سفید که تا امروز بیشتر به عنوان رنگ تابستان و بهاری نامیده میشد بعد از ۲۵ سال یکبار دیگر به شکل گسترده یی به فصل زمستان هم راه یافت . یکی از رنگ های مهم سال، امسال رنگ سفید بود. که در نه تنها در لباس های نازک تابستانی بلکه در لباس های گرنگ… Read More ترند های سال : رنگ سفید از بهار تا زمستان

زیبایی و مود

رنگ های ترندی خزان و زمستان امسال2018

امسال زرد باسایه های مختلف تا به رنگ تیلی یکی از رنگ های عمده خزانی و زمستان سال است که درتمام مغازه های لباس فروشی مشهور و کلیکسیون دیزاینر های جهان دیده میشوند در پهلو رنگ زرد رنگ گلسرشویی با سایه های مختلف و شتری  نیز از جمله رنگ های سال بوده که با رنگ… Read More رنگ های ترندی خزان و زمستان امسال2018