مادر و کودک

سال اول زنده گى نوزادان روز ٢٦ /بلند نمودن سر

نوزاد شما در اين ٤ هفته اول زنده گى بسيار چيز ها را آموخته . مثلا هنگام كه بروى دل افتيده كوشش ميكند تا سر خود را بالا نمايند و حتی براى يك يا دو ثانيه آن را بالا نگاه كند .نوزاد  سر خود را تا همان اندازه بالا کرده ميتواند تا بتواند آن را… Read More سال اول زنده گى نوزادان روز ٢٦ /بلند نمودن سر