زیبایی و مود

Trends 2017 / ترند هاى سال كرمچ ۱۳۹۶

كرمچ امسال هم مانند چند سال آخير از صحنه مود و فیشن  خارج نشده و حتى بيشتر از سال هاى گذشته هم حاضرميباشد، صرف با يك تفاوت كه كرمچ هاى هموار مانند كرمچ هاى آل ستار شركت كانويرس كه بيشتر از ده سال در پا هاى همه ديده ميشد جاى خود را به كرمچ هاى… Read More Trends 2017 / ترند هاى سال كرمچ ۱۳۹۶