از هرچیزو ازهرجا

ملکه مراکش شاهدخت للا سلما کجاست ؟

شاهدخت للا سلما خانم شاه مراکش محمد السادس یا محمد ششم مدت شش ماه شده که ناپدید است للا سلما برای آخرین بار شش ماه قبل در ماه اکتوبر ۲۰۱۷ برای آخرین بار در یک کنفرانس سازمان جهانی صحت شش ماه قبل دیده شده و از آن به بعد اصلا کدام عکس و یا احوالی… Read More ملکه مراکش شاهدخت للا سلما کجاست ؟