از هرچیزو ازهرجا

جی جی هدید و ذین ملک بازگشت به گذشته ؟

سوپر مودل جی جی هدید و آوازخوان انگلیسی پاکستانی ذین ملک که در ماه حوت سال گذشته جدایی خود را اعلان نموده بودند روز گذشته هنگام قدم زدن با هم در شهر نیویارک دیده شدند و برگشت دوباره عشق شان را با بوسیدن یکدیگر در روی سرک و مقابل کمره *پپرازی* هاتصدیق و به همه… Read More جی جی هدید و ذین ملک بازگشت به گذشته ؟