از هرچیزو ازهرجا

وارینا حسین مودل افغان که در هند غوغا برپا نموده

وارینا حسین مودل و هنرپیشه امریکایی هندی از یک مادر افغان و پدر عراقی که تا حال در چند اعلان در هندوستان از جمله اعلان کمپنی مشهور شکولات  کدبری دیده شده بود، از سه روز به این طرف درانترنت غوغا برپا نموده و سبب این غوغا تویت کوتاه از هنرپیشه مشهور هندوستان سلمان خان میباشد… Read More وارینا حسین مودل افغان که در هند غوغا برپا نموده