زندگی خانوادگی

متولدین سال مار:جذاب، مرموز و نکته بين

سال های ۱۳۵۶/۱۳۶۸/۱۳۸۰ سال مار ، سال طرح ها وپلان  كشيدن ها است . اين سال همچنان سال رونق  صنعت و تجارت میباشد. سال مار در مجموع سال آرام به شمار نمیرود چون امكان اتفاق افتادن حادثات ناگوار در این سال خیلی زياد است متولدين سال مار انسان هاى بسيار سرد زيرك و با محاسبه… Read More متولدین سال مار:جذاب، مرموز و نکته بين