از هرچیزو ازهرجا, دخترانه, زندگی خانوادگی

متولدین سال مار:جذاب، مرموز و تيز بين

سال های ۱۳۵۶/۱۳۶۸/۱۳۸۰ سال مار سال  طرح ها وپلان  كشيدن ها است . اين سال همچنان سال رونق صنعت و تجارت میباشد. سال مار  در مجموع  سال آرام به شمار نمیرود چون امكانات اتفاق افتادن حادثات ناگوار در این سال خیلی زياد است متولدين سال مار انسان هاى بسيارسرد  زيرك و با محاسبه اند كه… Read More متولدین سال مار:جذاب، مرموز و تيز بين