زندگی خانوادگی

سال ٢٠١٨ /سال سگ با خود چى ميآورد

درعلم ستاره شناسى يا نجوم چینايى هر سال به یکی از دوازده نشانه زودیاک يا (حلقه ١٢ حيوان)  اختصاص داده می شود. سال آينده سال ١٣٩٧/٢٠١٨ سال سگ است . سال سگ براى ما چى مياورد ؟ شما از اين سال چه انتظار دارید، چه فرصت ها و مشکلات دراين سال در انتظار شماست؟ آيا… Read More سال ٢٠١٨ /سال سگ با خود چى ميآورد