زندگی خانوادگی

تقویم چینایی خصوصیات متولدین سال خوک

سال خوک سال های ۱۳۶۲/۱۳۷۴/۱۳۸۶ هجری شمسی سال خوک سالیست که یک فضا بسیار خوشایند درخانه ومحل کار به همراه خود میآورد. اما در این سال (سال خوک ) باید یک مقدار بیشتر متوجه پول های خود باشیم  چون امکان دارد از اندازه زیاد دست و دل باز آنها را به خرچ بدهیم  متولدین سال… Read More تقویم چینایی خصوصیات متولدین سال خوک