زندگی خانوادگی

تقویم چینایی خصوصیات متولدین سال سگ

سال سگ سال های ۱۳۴۹/۱۳۶۱/۱۳۷۳/۱۳۸۵/١٣٩٧ سال سگ سال تضاد هاست از یک طرف سال آرام و هم آهنگی  است اما درکنار  آن بعضی جنجال های هم اتفاق میفتند متولدین سال سگ شخصیت های بسیار دوست داشتنی با قلب مهربان از طلا هستند. آنها اشخاص عدالت خواه ، صادق با نیت پاک، وفادار و راستکاری هستند… Read More تقویم چینایی خصوصیات متولدین سال سگ