زندگی خانوادگی

تقویم چینایی خصوصیات متولدین سال شادی

سال شادی سال های ۱۳۵۹/۱۳۷۱/۱۳۸۳/۱۳۹۵ سال شادی سالیست پراز جنبش حرکت و سرعت که درهرلحظه آن میتواند حادثه یی اتفاق بیفتد که زنده گی را بلکل به یک جهت دیگر، مثبت و یا هم منفی تغیربدهد متولدین سال شادی اشخاص خیل مستقل ماهر و با هوش هستند که همیشه جسم و ذهن شان در حرکت… Read More تقویم چینایی خصوصیات متولدین سال شادی