ترند،ستایل،مودسال

زیبایی و مود

Trends 2018/ ترند های سال : زری و جلا

زری ،ستاره ، خال خلاصه هر تکه که جلا دار است و میدرخشد، چی به شکل دامن ، پطلون ، کرتی…

Read More »
زیبایی و مود

Trends 2018/ترند های سال گوشواره های بزرگ

گوشواره های «ستیت منت» یعنی از اندازه بزرگ و چشمگیر با رنگ های مختلف ‌و حلقه های طلایی و نقره…

Read More »
زیبایی و مود

Trends 2018/ترند های سال کرتی پطلون یا دریشی

برای آنهای که ستایل شیک یا کلاسیک را ترجیع می‌دهند  امسال کرتی پطلون های  ساده با پطلون چسپ و یا…

Read More »
زیبایی و مود

Trends 2018/ترند های سال پطلون

 پطلون های افتاده پاچه کلان ، کولوت( = شلوار)، پطلون های کوبای با پاچه های قیچی شده و ریشه یی…

Read More »
Close