از هرچیزو ازهرجا

آریانا سعید خوش لباس ترین آوازخوان سال

در یک نظر سنجی عمومی خانم آریانا سعید به عنوان  خوش لباس ترین و خوش ستایل ترین آوازخوان زن افغانستان شناخته شد. در این نظر سنجی که اکثر دختران جوان اشتراک نموده بودند آریانا سعید با آرا بیشتر از میان سه آوازخوان زن که آوازخوان سوم را خود اشتراک کننده گان این نظر سنجی میتوانستند کاندید… Read More آریانا سعید خوش لباس ترین آوازخوان سال