زندگی خانوادگی

حرف هاى عاشقانه

وقتى يك مرد برايت گفت  دوستت دارم زود باورنكن !اما وقتى او با چشمان اشك آلود ازت پرسيد دوستم دارى ؟ بدون چون و چرا باور كن كه دوستت دارد !
وقتى يك مرد برايت گفت
دوستت دارم زود باورنكن !اما وقتى او با چشمان اشك آلود ازت پرسيد دوستم دارى ؟ بدون چون و چرا باور كن كه دوستت دارد !
(Visited 1,468 times, 1 visits today)