زندگی خانوادگی

حرف هاى عاشقانه

image
خزان رسيد و گل افسرد قنارى ها پژمرد مگر بهار و گل عشق ما نخواهد مرد
(Visited 514 times, 1 visits today)