از هرچیزو ازهرجا

حرف هاى عاشقانه

image
نميخواهم وقتى سالخورده شدم و از من پرسان شود عشق اول ات كى بود ،به خاطرات گذشته ام برگردم و در آن جستجو كنم بلكه رويم را برگردانم و بگويم اينه در كنارم نشسته …
(Visited 349 times, 1 visits today)