زیبایی و مود

Trends 2018/ترند های سال پطلون

 پطلون های افتاده پاچه کلان ، کولوت( = شلوار)، پطلون های کوبای با پاچه های قیچی شده و ریشه یی  و پطلون های کوبای با کمرهای بلند که از شکم بالا دقیق بروی کمر بسته می‌شوند و به نام *مام جینس (مام = کلمه انگلیسی مادر)  * یاد می‌شوند امسال نیز در صحنه مود باقی میمانند. ودر سال ۲۰۱۸ صرف با دو ترند تازه پطلون روبرو میشویم،  یکی شورت های دراز تا عینک زانو که به نام پطلون های( بایسکل سواری) نیز یاد می‌شوند و دوم «ترک پنتس » ‌برزو های سپورتی که  در امتداد دو طرف پاچه خود یک یا چند خط دارند و یا بدور پاچه خود کف دارند .در پطلون کوبای هم یک نو آوری کوچک شده و آنهم اینکه پاچه های پطلون های کوبای یا جینس امسال دقیق تا به بجلک پا دراز است که این درازی پاچه به نام «فلیپ فلاپ کت » ( فلیپ فلاپ =چپلک های شصتی ) نامیده می‌شود

ترک پنتس یا برزو های خط دار

مام جینس یا پطلون های کوبای روشن با کمر بلند 

شلوار های کوتاه

پطلون های پاچه کلان و گشاد

 

شورت های دراز که به نام برموداس و پطلون های بایسکل سواری نیز یاد می‌شوند

Trends 2018/ ترند های سال دستکول

(Visited 1,454 times, 1 visits today)