از هرچیزو ازهرجا, صحت و تندرستی

یک خانم بعد از حادثه ترافیکی زبان اش موی کشید

یک خانم بعد از یک حادثه ترافیکی در زبان اش مو کشید .اما چرا ؟ یک خانم در امریکا بعد از یک حادثه ترافیکی که هردو پایش در آن زخم شدید برداشته بود  به شفاخانه انتقال داده شد . دکتوران شفاخانه در کنار تداوی به او دوا انتی بیوتیک نیز دادند. یک هفته بعد از آغاز تداوی… Read More یک خانم بعد از حادثه ترافیکی زبان اش موی کشید