از هرچیزو ازهرجا

عروسی پسر سرمایه دار ترین مرد هندوستان

آکاش امبانی ۲۸ ساله  پسر سرمایه دار ترین مرد هندوستان ‌و آسیا «مکیش امبانی» هفته گذشته با «شلوکا مهتا» ۲۸ ساله  دختر «آرون مهتا» صاحب بزرگترین شرکت الماس فروشی هندوستان ازدواج نمود. در این جشن که با برگزاری تمام رسوم و رواج مراسم عروسی هندی مدت یک هفته دوام نمود، در کنار سرمایه دارن هندوستان… Read More عروسی پسر سرمایه دار ترین مرد هندوستان

از هرچیزو ازهرجا

صد میلیون دالر : قیمتی ترین عروسی هندوستان

مکیش امبانی سرمایه دار ترین شخص هندوستان که با «چهل میلیارد » دارایی در جمع سرمایه داران جهان نیز می‌رود،  برای محفل یک هفته یی عروسی دختر خود که  مطابق به رسم و رواج هندو یزم باید فامیل دختر همه مصارف را بپردازد ،  ۱۰۰ میلیون دالر مصرف نمود که از کرایه بیشتر ازهزاران  «لیموزین… Read More صد میلیون دالر : قیمتی ترین عروسی هندوستان