از هرچیزو ازهرجا

تصویری که سبب طلاق شد

خانمی برای شوهر خود عکسی از خود فرستاد و شوهر بلافاصله در خواست طلاق را داد اما چرا ؟ خانمی صبح وقت بعد از دریافت پیام تیلیفونی صبح بخیری شوهرش در جواب ضمن آرزو نمودن روز صبح خوش عکسی از خود نیز برای او که در سفر کاری بود فرستاد که او را در اطاق… Read More تصویری که سبب طلاق شد