زیبایی و مود, صحت و تندرستی

اشتباهاتی که در پاک نمودن و شستشو رو انجام میدهیم

کدام اشتباهات معمولی را در شستشو و پاک نمودن رو بدون آنکه خود ما متوجه شویم انجام میدهیم اول : استفاده از آب از اندازه سرد یا داغ اگر آبی که با آن رو خود را شستشو میدهیم از اندازه زیاد سرد باشد نمیتواند به آسانی چرک ، گرد و غبار، دود روزمره و مواد… Read More اشتباهاتی که در پاک نمودن و شستشو رو انجام میدهیم

از هرچیزو ازهرجا, زیبایی و مود

جلد روشن یا تیره ؟

چرا ایده آل زیبایی در ممالک شرقی جلد سفید و در ممالک غربی برعکس جلد تیره است  ؟   کمتر کسی میداند که  این ایده آل زیبایی در طول  قرن ها تا به آغاز قرن۲۰ در شرق و غرب یکی بود  و آنهم جلد سفید ، چون تا آغاز قرن بیست جلد سفید نشانه وسمبول… Read More جلد روشن یا تیره ؟