از هرچیزو ازهرجا

حامله دار شدن در حالت کما

خانم جوان ۲۹ ساله که از ۱۴ سال به این طرف بعد از یک حادثه وحشتناک  در یکی از خانه های پرستاری در آریزونا امریکا در حالت  کما (= آلفا کما یا زنده گی نباتی کومای را میگویند که در آن چشمان مریض باز است اما از خود دیگر هیچ عکس العملی نشان داده نمیتواند.… Read More حامله دار شدن در حالت کما