زندگی خانوادگی

خصوصیات متولدین ماه جوزا : دوگانه یی

« در مقابل متولدین ماه جوزا اکثر فکر می‌کنیم با دو نفر مختلف سر و کار داریم چون متولدین این ماه گاه این چنین هستند و گاه آن چنان » متولدین ماه جوزا همیشه در حرکت اند. آنها به تغییر و حرکت مانند اکسیجن ضرورت دارند. آرام نشستن در یک جا برای آنها بزرگ ‌ترین جزا… Read More خصوصیات متولدین ماه جوزا : دوگانه یی