زندگی خانوادگی

خصوصیات متولدین ماه جوزا : دوگانه یی

«با متولدین ماه جوزا اکثر فکر می‌کنیم با دو نفر مختلف سر و کار داریم چون گاه این چنین هستند و گاه آن چنان » متولدین ماه جوزا همیشه در حرکت اند آنها به تغییر و حرکت  مانند دیگران به اکسیجن  ضرورت دارند و در یک جا آرام نشستن برای آنها بزرگ ‌ترین جزا خواهد… Read More خصوصیات متولدین ماه جوزا : دوگانه یی