از هرچیزو ازهرجا

شاهدخت جاپان به خاطر عشق بزرگ خود لقب خود را از دست ميدهد

عروسی جنجالى در خاندان  امپراتوری جاپان

بنا به گزارش رسانه های محلی، شاهدخت چاپان   ماکو، ٢٥ ساله با دوست پسر خود كومورو ٢٥ ساله نامزاد شده و سال آينده ازدواج ميكند. در واقيعت يك خبر خوش و زيبا كه  از شنيدن آن فاميل ها خوش ميشوند اما براى خاندان شاهى و خصوصى خود عروس  خبريست كه عواقب نامناسب در قبال دارد . چون با اين انتخاب خود ماكو مقام و لقب  شاهدختى  و زنده گى شاهانه در قصر شاهى را براى هميش از دست ميدهد

شاهدخت  ماكو دختر بزرگ شاهزاده اكيشينو پسر دوم امپراطور جاپان است . برخلاف خاندان شاهى ممالك اروپا يى كه سنت هاى قيد  و سخت شان در دو دهه آخير ملايم تر و آزاد تر شده در جاپان هنوز هم سنت هاى خاندان شاهى خيلى قيد و سخت است مثلا دختران هنوز اجازه جانشين شدن و نشستن به تخت پادشاهى را ندارند و دختران خاندان شاهى كه با اعضا از خاندان غير شاهى ازدواج ميكنندبراى هميش  از خاندان شاهى حذف ميشوندو همين سرنوشت گريبان گير شاهدخت ماكو نيز خواهد بود .  اما شاهدخت ماكو ظاهرا بخاطر عشق بزرگ اش آماده به ترك لقب و زنده گى شاهانه اش است

شاهدخت ما كو و كومورو پنج سال قبل در يك پارتى محصلين هنگامى كه هردو مصروف تحصيل در يك يونيورستى در شهر توكيو بودن با هم معرفى شدند  كومورو از يك خانواده عادى  بوده پدرش خود را در كودكى از دست داده و توسط مادر و پدركلان خود بزرگ شده او فعلا در دفتر يك وكيل كار ميكندو  در كنار آن در رشته حقوق تحصيل مينمايد ا و پسر  خوش برخورد اجتماعى بود و استعداد خاص در نواختن ويلون و آشپزى دارد ويك سكى باز خوب است . پدر و مادر عروس ، شهزاده و شاهدخت جاپان نامزادى دختر خود را با كومورو قبول داشتن امپراطور جاپان كه سال آينده ميخواهد از تخت شاهى بازنشين شود شايد براى تغير بعضى قوانين نيز به پارلمان درخواست بدهد و كى ميداند كه با تغير يك يا دو قانون شايد شاهدخت ماكو روزى دوباره به خاندان شاهى برگردد. آرزو خوشبختى به جفت جوان

كاى كومورو عشق بزرگ شاهدخت جاپان
شاهدخت ماكو(دست چپ ) با فاميل اش
(Visited 763 times, 1 visits today)