مادر و کودک

سال اول زنده گى نوزادان روز ۲۱ /اسباب بازی

 سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز بیست دوم نوزادان از روز اول زنده گى قادر به دیدن رنگ…

Read More »

To the Mother of my Child

My wife takes care of this website, just the way she does of our son Honey I want to tell you…

Read More »

سلسله اين ٣٦٥ روز اول زنده گى : روز ۲۱ قدرت مشاهده نوزاد

  سلسله اين ٣٦٥ روز اول زنده گى روز  بیست ویکم نوزادان از همان ماه اول زنده گى  قادر به…

Read More »

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز بیستم

مشكوله  خسته به مشكوله هاى ميگويند كه حا وى خسته هاى آلوبالو هستند اين مشكوله ها كه از تكه به…

Read More »

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز نزده هم

روز نزده هم یک نوزاد حتى قبل از تولد خود  در بطن مادرصدا ها و آواز هاى مختلف را حس…

Read More »

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز هژده هم

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز هژده هم   قولنج نوزاد یا  کولیک های دردناک سه ماهه اين کولیک…

Read More »

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز هفده ام

از سلسله این  ۳۶۵ روز اول زنده گی روز هفده ام بعضى مادران نظر به مشکلات گوناگون نميخواهند و يا…

Read More »

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز شانزده هم

روز شانزده هم  .مادران و پدران جوان  وجه مشترك تان را مستحکم بسازيد وترويج دهيد با تولد شدن يك نوزاد…

Read More »

سلسله این ۳۶۵ روز زنده گی روز ۱۵

 سلسله این ۳۶۵ روز زنده گی روز پانزده هم همكارى و پيشدستى شوهر در اين هنگام خيلى براى مادران جوان…

Read More »

سلسله این ۳۶۵ روز زنده گی روز ۱۴

سلسله این ۳۶۵ روز زنده گی روز چهارده هم اولین لسان بین مادر و فرزند لمس است مادران و (…

Read More »
Close