زندگی خانوادگی, مادر و کودک

سلسله اين ٣٦٥ روز اول زنده گى : روز ۲۱ قدرت مشاهده نوزاد

  سلسله اين ٣٦٥ روز اول زنده گى روز  بیست ویکم نوزادان از همان ماه اول زنده گى  قادر به ملاحظه و مشاهده نمودن اشيا اند . و از فاصله به اندازه همان  فاصله  که  بين چشمان مادر و نوزاد هنگام شير دادن وجود دارد  از همه بهترمیتوانند اشیا و اشخاص رامشاهده كنند نوزادان با… Read More سلسله اين ٣٦٥ روز اول زنده گى : روز ۲۱ قدرت مشاهده نوزاد

زندگی خانوادگی, مادر و کودک

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز بیستم

مشكوله  خسته به مشكوله هاى ميگويند كه حا وى خسته هاى آلوبالو هستند اين مشكوله ها كه از تكه به مانند يك بالش كوچك دوخته شده و با خسته آلوبالو پر ميباشد، در مكروفيف ، یا داش  (البته بدون قرار گرفتن مستقيم روی  آتش ) گرم  ومانند مشكوله آبى براى نوزادان استفاده ميشود . این… Read More سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز بیستم

زندگی خانوادگی, صحت و تندرستی, مادر و کودک

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز نزده هم

روز نزده هم یک نوزاد حتى قبل از تولد خود  در بطن مادرصدا ها و آواز هاى مختلف را حس نموده و ملاحظه و درك ميكند . ضربان قلب مادر صداى جريان خون مادر و صدا هاى مختلف كه از محيط بيرونى به رحم مادر ميرسند . مدتى كوتاه پس از تولد نوزاد ميتواند صدا… Read More سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز نزده هم

زندگی خانوادگی, مادر و کودک

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز هژده هم

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز هژده هم   قولنج نوزاد یا  کولیک های دردناک سه ماهه اين کولیک ها یا قولنج های شدید  درهفته سوم زنده گى  نوزادان آغاز شده ، تا ماه سوم زنده گی شان دوام مینماید و بطور يكباره گى دوباره ناپدید میشود هر روز اکثر از طرف شام بعد… Read More سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز هژده هم

زندگی خانوادگی, مادر و کودک

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز هفده ام

از سلسله این  ۳۶۵ روز اول زنده گی روز هفده ام بعضى مادران نظر به مشکلات گوناگون نميخواهند و يا هم نميتوانند نوزاد را با شيرمادرتغذيه نمآيند.  این حرف قابل تشويش نبوده و به هيچ وجه معیارى براى  خوب يا خراب بودن یک مادرنيست.  امروز شيرهاى خشك پودرى  برای نوزادان دقيق مانند شير مادر و… Read More سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز هفده ام

زندگی خانوادگی, مادر و کودک

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز شانزده هم

روز شانزده هم  .مادران و پدران جوان  وجه مشترك تان را مستحکم بسازيد وترويج دهيد با تولد شدن يك نوزاد روابط زناشويى هم تغير ميكند اكثر پدران در مقابل نوزاد حسودى ميكنن چون حال وقت، توجه و مهر همسر شان بيشتر متوجه فرزند ميباشد.در اين زمان از هر زمان ديگر مهمتر براى زن و شوهر… Read More سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز شانزده هم

زندگی خانوادگی, مادر و کودک

سلسله این ۳۶۵ روز زنده گی روز ۱۵

 سلسله این ۳۶۵ روز زنده گی روز پانزده هم همكارى و پيشدستى شوهر در اين هنگام خيلى براى مادران جوان مهم است. قسمى كه گفته شد قبل از ولادت بايد با همسر صحبت شود و از او تقاضا كمك شود چون با آمدن كودك نوزاد در خانواده دیگرنوزاد هميشه در جایگاه اول قرار دارد و… Read More سلسله این ۳۶۵ روز زنده گی روز ۱۵

زندگی خانوادگی, مادر و کودک

سلسله این ۳۶۵ روز زنده گی روز ۱۴

سلسله این ۳۶۵ روز زنده گی روز چهارده هم اولین لسان بین مادر و فرزند لمس است مادران و ( پدران )در آغاز رنده گی با نوزاد خود  با دستان خود صحبت ميكنند .لمس نمودن اولين زبان بين مادر و نوزاد است بگذاريد نوزاد با دست هايتان آشنا شوداز آينرو گاه گاه بدن كوچك نوزاد را… Read More سلسله این ۳۶۵ روز زنده گی روز ۱۴

صحت و تندرستی, مادر و کودک

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز سیزده هم

روز  سیزده همبازگشت به حالت اولى پس از ولادت رحم مادر بر علاوه  آن که از جا خود بيجا میشود شكل اولی خود را هم از دست ميدهد كه بعد از ولادت  مادران بايد به آن رسيده گى کنند و با تمرينات كه اكثر در شفاخانه ها به مادران جوان بعد از ولادت ياد داده… Read More سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز سیزده هم