از هرچیزو ازهرجا, زیبایی و مود

بوتوكس زهرحيات هنرمندان /Botox

استفاده از بوتوكس براى بر طرف نمودن يا صاف نمودن چين و چروك  روى ، دور چشم ، پيشانى ،خط قهرپيشانى  و خط هاى خنده در دو طرف بينى نه تنها ميان ستاره ها و هنرمندان مشهور جهان بلكه ميان مردم عادى  نيز خيلى مروج شده اما بوتوكس يا بوتاكس چى است ؟

بوتاكس =توكسين بوتولينوم ( زهر بوتولینوم) قوى ترين زهر عصب است که تا حال شناخته شده اين زهر براى درمان بیماری های عصبی و در جراحى پلاستيكى استفاده می شود. سم يا زهربوتاكس
‎ در مواد غذايى فاسد يا گنده شده خصوصى در گوشت و ساسچ توسط باكتريا ها توليد ميشود از اينرو هم به نام زهر ساسچ نيز ياد ميشود .اين سم باعث مسدود  يا بلوک نمودن انتقال تحريكات از عصب به عضله ميشود ،مثلا وقتى ميخواهيم ابرو خود را بالا بكشيم در اصل  به عصب فرمان ميدهيم تا اين عمل را انجام بدهد و  عصب با فرستادن زگنال مشخص عضله پيشانى را تحريك ميكند تا ابرو بالا كشيده شود اما در صورت ترزيق شدن بوتوكس در پيشانى اين فرمان ديگر به عصب و از آن طريق به  عضله پيشانى نميرسد  چون عصب  آن عضلات كه در آن بوتاكس ترزيق شده فلج شده ديگر به فرمان ما عكس العمل نشان داده نميتوانند عضله نرمى و خواص لاستيكى خود را از دست داده به اصطلاح فلج و شخ ميماند و بدين صورت چین و چروک در همان قسمت جلد نيزصاف ميشوند
‎اين حالت يا صافى جلد بعد از ترزيق بوتوكس براى مدت سه تا شش ماه دوام ميكند و بعد از آن مدت چين هاى جلد روى دوباره نمايان ميشوند و بايد دوباره بوتوكس ترزيق شود

قيمت ترزيق بوتاكس از دوصد و پنجاه دالر شروع ميشود و تا ١٠٠٠ دالر ميرسد

آيا ترزيق بوتوكس عوارض جانبی دارد؟

بلى پس از ترزيق بوتاكس ضعف  و سستى عضلات براى چند مدت ، درد محلى ناشی از تزریق، خشكى دهن ،مشكلات در بعليدن، تغير صدا مثلا شيشتن يا گرفته شدن  صدا ، خيره شدن تا دوتا يى ديدن چشمان  و همچنین  پديدار شدن لكه هاى كبود در جلد ميباشند  تزریق بوتاکس در گردن می تواند خيلى هم خطرناك شود چون اگر سم در عضلات غلط تزریق شود امكان دارد  بالا عضلات تنفسی تاثير بگذارد تا آنجا که عضلات تنفسی را فلج و نفس را قيد نمايد
بوتوكس بر علاوه صاف نمودن چين و چروكى جلد براى توقف دادن عرق نيز استفاده ميشود. با ترزيق بوتوكس در زير قول ها و يا پاها بوتوكس آن  غده هاى را كه عرق را توليد ميكنند نيز فلج ميسازد.

اما برخلاف تصور بسيارى ها  بوتوكس هرگز براى پرساختن  و بزرگ نمايان نمودن  لبان در لب پيچكارى نميشود
بلكه صرف گاه گاهى براى صاف نمودن چملكى هاى دور لب در دور لب ترزيق ميشود.استفاده از اندازه زياد بوتوكس حالت چهره را تغير داده و اكثر چهره ها غيبر طبيعى و شخ مانده معلوم ميشوند كه حتى ديگر قادر به خنديدن و شور دادن عضلات روى هم نيستن قسمى كه در عكس هاى پايان مشاهده ميشوند

آوازخوان عربى ننسى اجرام يكى از مشترى هاى هميشگى بوتوكس

 

(Visited 1,415 times, 1 visits today)