مادر و کودک

سال اول زنده گى نوزاد روز ٢٧/ پمیرس یا تکه

پمپرس يا تكه  ؟
حتى در ممالك پيشرفته اروپايى جاى كه دسترسى به دايپر يا پمپرس خيلى ساده  است ، هستند مادرانى كه از دستمال يا تكه (لته)نخى براى پيچاندن كون نوزاد استفاده ميكنند چون آن ها به  اين عقيده اند  كه پمپرس هاى كه در بازار عرضه ميشوند داراى مواد كيمياوى بوده براى جلد و صحت نوزاد ضرر ميرسانند و تكه هاى نخى طبيعى ، خالى از مواد كيمياوى بوده و از اينرو استفاده از آن ها بهتر است . حقيقت اين است كه هر دو ، دايپر هاى آماده و تكه هاى نخى  هردو خوبى خود را دارند و بايد ياد آورشد كه پمپرس هاى امروز تقريبا همه خالى از مواد كيمياوى اند و برعلاوه استفاده از پمپرس خيلى ساده و بدون جنجال هم  است . حرف مهم در صورت  استفاده از پمپرس استفاده درست آن است ، يعنى تبديل نمودن پمپرس به موقع
و اندازه  قوه جذب آن است كه ادرار را خوب جذب نموده بتواند  و مدتى طولانى خشك بماند در غير صورت جلد نوزاد خيلى زود ميشارد و زخم برميدارد
پس بدون دل زدن با هر چى كه راحت تر هستيد از همان استفاده نمايد .

(Visited 249 times, 1 visits today)