از هرچیزو ازهرجا

Afghan star/ يك بام و دو هوا

الهه سرور و شقایق رویا! هردو متولد ایران هستند، یکی (الهه سرور) از پدر و مادر افغان که جنگ و نابرابری‌های قومی و مذهبی پدر و مادرش را مجبور به آواره شدن از افغانستان کرده بود. دیگری (شقایق رویا) از پدر افغان و مادر ایرانی که باز هم پدر افغانش شاید از جنگ و ویرانی و فقر مجبور به آواره شدن در ایران شده بود و قسمت پدر افغانش این بود که نصف گم شده ی زندگی ش را در ایران و از تبار ایران پیدا کند. از آنجای که می دانیم عشق مرز و نژاد نمی شناسد و آن دو عزیز را به هم پیوند داد حاصل آن عشق فرزندان و فرزندی به نام شقایق رویا بود که از شان به دنیا بیاید. پس نه الهه سرور به خاطر متفاوت بودن چهره و قومش نقشی داشته و نه شقایق به خاطر به دنیا امدنش از پدر افغان و مادر ایرانی…
الهه سرور جز اولین دختران تابو شکن، درافغانستان بعد از سالها جنگ و دوران تاریک مجاهد و طالبان بود که جرات به خرج داد و در یک برنامه استعداد یابی موسیقی به نام “ستاره افغان” که در بین یک ملت جنگ زده و اخوانی تازگی داشت شرکت کرد. با هزاران مشکل و تبعیض، چه به خاطر زن بودنش و چه به خاطر قوم و لهجه ش که از دیار غربت و زادگاه ش ایران در سر زمین مادری و پدری خود آمده بود، تلاش و کوشش کرد که الگوی برای سایر زنان تابوشکن و در بند جهل و افکار زن ستیزانه شود. اما به خاطر همین تابوشکنی ش با تهدید ها رو به رو شد و ناچار یکبار دیگر از افغانستان آواره شد و راهی غربت و اینبار اروپا شد.
شقایق رویا هم شاید مثل خیلی از افغان های دو هویتی که از پدران افغان و مادران ایرانی هستند، و اکثر زیاد شان حتی شناسنامه ندارند در ایران طبق قانون جمهوری اسلامی ایران با آنکه از مادر ایرانی هم هستند. به اجبار نه هویت دارند و نه شناسنامه، اما خواسته نا خواسته با زبان و فرهنگ آن دیار بزرگ شدن و از افغانستان حتی کوچک ترین تصویری ندارند به جز حکایت ها و خاطرات که پدران شان برای شان بازگو کرده است.
اما بسیاری از این عزیزان هستند که همیشه و در همه حال افغان بودن پدران شان را فراموش نکردن مثل همین شقایق رویا، پشت به زادگاه مادری خود کرد و به زادگاه پدری اش آمد با آنکه نه آشنایی با آن نداشت. اما آمد به خاطر آنچه که به عنوان یک انسان آزاد رویا ها و انتخاب که در زندگیش کرده بود را تحقق بخشد.
اما از روزی که وارد افغانستان شده، یکسره از جانب تعداد زیادی از کور دلان و تنگ نظران و کور اندیشان به خاطر لهجه و زندگی در سرزمین مادری ش مورد تحقیر و فحاشی قرار می گیرد. در حال که همین جاهلان به اصطلاح وطن پرست ناسیونالیست ها، همین که خود شان در یک کشور اروپایی و یا آمریکا و حتی پاکستان برسند و چند صباحی را آنجا گذران کنند، هم لهجه، هم طرز گپ و رفتار شان تغیر کرده و همه چیز هویت خود وسرزمین خود را به باد فراموشی می سپارند.
اما به این دختر حتی فرصت چند ماه و یا سال را نمی دهند که کم کم به سرزمین پدری و لهجه و گویش دری آشنا شود و از ش توقع دارند که یک روزه به لهجه درباری “دری” حتما حرف بزند و آهنگ بخواند که باز هم از روی نادانی و به خاطر جهل تاریخ، پارسی ستیزان حاکمان خود کامه افغانستان امروزه، بین این زبان مشترک جدای انداختند و آنرا دو زبان خطاب می کنند” دری افغانستان و فارسی ایران”.
الهه سورو امسال در برنامه ستیژ ایران که از شبکه “من و تو” پخش می شود، شکرت کرده تا یکبار دیگر چانس خود را امتحان کند برای پیش برد موسیقی و هنرموسیقی که به آن علاقه دارد برای خود و زندگی ش به عنوان یک انسان آزاد انتخاب کرده است. گرچه در همان قدم اول خود را از افغانستان و افغان معرفی کرد به داوران مسابقه و اتفاقعا با اجرای زیبایش مثل که شقایق داوران افغان را شگفت زده کرده بود ؛ دواران ایرانی راشگفت زده کرد و به مرحه بعد راه یافت.
اما از دیروز که ویدئو اجرایش در مسابقه اسعتداد یابی موسیقی “ستیژ ایران” در این دنیای مجازی دست به دست می شود . مورد توهین و اعتراض باز همان تعداد جماعت جاهل و کوتاه فکر قرار گرفته که “”چرا با لهجه ایرانی حرف زد و چرا به یک مسابقه ایرانی شرکت کرد”” …
آخربه این کوتاه فکران چی باید گفت؟؟؟!!!
اگر شقایق در افغانستان آمده و در برنامه ستاره افغان شرکت کرده، از او توقع دارند که به لهجه دری افغانی حرف بزند و آهنگ بخواند چرا که برنامه ستاره افغان و افغانی است. باز از آنطرف که الهه سرور در برنامه ستاره ایران شکرت کرده، بازهم از او هم توقع دارند که به لهجه دری و آهنگ حرف بزند وبخواند. خوب وقتی که از شقایق توقع دارید به خاطر که ستاره افغان است وبرنامه افغانی، آیا ستاره ایران و ایرانی ها توقع ندارند که “الهه” به همان لهجه آنها حرف بزند و آهنگ اجرا کند؟؟
پ.ن: من شخصا به این بانوان عزیز آفرین می گویم و از شان حمایت می کنم و آرزوی موفقیت برای الهه جان سرور، شقایق جان رویا دارم
امان نظری

(Visited 1,875 times, 1 visits today)