از هرچیزو ازهرجا

Afghan Star/دو استعداد، دو راه و يك منزل

مرحله نهايى يا فاينل ستاره افغان امسال پر از هيجان و دلچسپ تر از هر سال ديگر است

امسال اولين بار يك دختر در فاينل ستاره افغان براى بدست آوردن مقام اول راه يافته . در ممالك ديگر يك حرف بسيار عادى اما در افغانستان يك تحول تازه ، چون جامعه سنتى و مرد سالار افغانستان آوازخوانى يا در مجموع هنر نمايشى براى دختران را كار درست و معقول ندانسته و هر دخترى هم كه كوشش ميكند به گونه يى به دنيا هنر رو بياورد تاپه بد اخلاق به پيشانى اش زده ميشود

البته تا حال اكثر دختران كه به دنيا هنر رو آورده اند آنهاى بودند كه بيشتر اجازه فاميلى داشتن تا استعداد كه اين حرف هم تا مقدارى بالا نظريه و افكار مردم در مورد دختران و هنر تاثير گذار ميباشد

زلاله هاشمى از اشتراك كننده هاى دختريست كه در كنار اجازه فاميلى استعداد آوازخوانى هم دارد و با صدا طبيعى ، خالص و زنده افغانى و شخصيت مودب و عالى اش كه با هوشيارى و مراعات نمودن باريكى ها و نزاكت هاى اجتماعى ميداند تا در كجا و چى گونه حرف بزند و چى نوع در اجتماع رفتار نمايد به دل هزاران علاقمند راه يافته و افكار و نظريه اكثر مردم را كه تا حال دختران آوازخوان و هنرمند ان طبقه اناث را با نگاه منفى ميديدند تا جايى هم تغير داده .

استعداد مقابل زلاله هاشمى درمرحله نهايى سيد جمال مبارز پسرى است كه به سبك رپ ميخواند سبكى كه اگر چى در ميان مردم افغانستان تازه نيست اما تا حال توسط بسيارى شنونده ها درست پذيرفته نشده بود ، علاقمند زياد نداشت و جدى گرفته نميشد اما مبارز توانست با متن هاى ساده و عاميانه و در عين حال خيلى پر مفهوم و حقيقت بينانه خود و از همه مهمتر با لهجه درى افغانستان لهجه يى كه تمام مردم افغانستان از شمال تا جنوب از غرب تا شرق براى شان آشناست و آن را ميفهمند رپ خواند و توجه شنونده ها را به خود جذب نمود و بسيارى ها متوجه شدن كه رپ صرف ارايه نمودن تيز تيز چند كلمه نيست بلكه رپ در عقب خود پيام مهمترى دارد پيامى كه حرف دل هر باشنده اين سرزمين به خاك و خون خفته و غرق در فساد ادارى و زور گويى تفنگ داران ميباشد ، است . رپ مبارز براى همه مردم افغانستان چى مرد يا زن قابل درك بوده و با شنيدن آن قسمتى از درد ها و عقده هاى دل شان باز ميشود خود را راحت احساس ميكنند كه يكى است كه برخاسته و درد هاى همه را بلند به گوش مسولين فرياد ميزند زلاله و مبارز دو استعداد مختلف در دو جهت مختلف با يك مقصد مشترك و آن هم برنده شدن در مرحله نهايى ستاره افغان

مبارز استعداد خاص در به قلم كشيدن درد ، رنج و مشكلات افغانستان و فرد فرد جامعه دارد و در سبك خود يكه تاز است . دليل محبوبيت بيش از حد اش آن است كه درد مردم را به زبان و لهجه خود مردم فرياد ميزند . مبارز نمونه يست از آن كه تربيه و ادب را با پول و تحصيل نميتوان بدست آورد
او يگانه نان آور خانه، كه بعد از ختم مكتب نظر به مشكلات اقتصادى تحصيلات عالى را ادامه داده نتوانست ، به همه ثابت ساخت كه تحصيل هميشه نماينده گى از افكار بلند و سطح فكرى عالى نميكند وادب را نميتوان با پول خريد. مبارز پسرى مطيح خوش صحبت با نزاكت و مودب بوده كه وقتى اولين بار با پيراهن و تنبان و پتو سر شانه در مقابل داوران ستاره افغان قرار گرفت و برخلاف طرز لباس پوشيدن اش به سرودن رپ آغاز نمود و همه را حيرت زده از استعداد و الفاظ خود ساخت و بعد هم از مشكلات اقتصادى خود گفت كه به كابل آمده و در برنامه اشتراك كرده نميتواند چون نان آور خانه است اشك در چشمانم حلقه زد و با خود فكر كردم كه خدا ميداند چقدر استعداد هاى عالى ديگر در هر عرصه در هر گوشه و كنار كشور ما داريم كه نظر به مشكلات گوناگون نميتوانند آن را تبارز بدهند
تصميم مبارز جهت شركت نمودن در برنامه با اسرار و پافشارى داوران شايد بهترين تصميم زنده گى اش بود چون موسيقى رپ را به شكل برازنده و عالى اش براى مردم ما آشنا ساخت .

زلاله قامت آتشين از ميان خاكستر، دخترى از كشور كه دختران اش هر روز با تعبيض جنسيت ، آزار و اذيت ، توهين و تحقير حتى مرگ دست و پنجه نرم ميكنند ، برخاست تا براى برآورده شدن آرزو خود مبارزه كند
دخترى از شهرى كه در چند قدمى اش داعش پرچم خود را برافراشته و طالب هنوز هم نيم قدرت به حساب ميرود بروى ستيج برآمد و با اجرا آهنگ هاى مختلف به زبان هاى مختلف افغانستان توانست تابو بزرگى را بشكند و ثابت بسازد كه يك بانو نيز ميتواند براى برآورده شدن آرزو هاى خود در اين كشور به پا استاد شود وقامت برافرازد

هردو اين استعداد ها هم مبارز و هم زلاله تابو شكن و تحول آوران در عرصه موسيقى امروزى افغانستان سزاوار ستايش و بردن مقام اول اند و براى هردو شان آرزو موفقيت مينمايم .پيروزى هركدام اش پيروزى مردم ماست .

(Visited 634 times, 1 visits today)