مادر و کودک

سال اول زنده گی نوزادان روز ۲۴ / افسرده گی بعد از ولادت

سلسله سال  اول زنده گی نوزادان روز ۲۴

دلتنگى و گريان نمودن های  زود زود و حق و ناحق مادران تازه ولادت کرده ، که اکثربعد از روز پنجم به آن ها دست داده و تا چند روز دوام میکنند یک حرف عادی بعد از زایمان بوده که به نام * بلوز نوزاد * ياد ميشود  اين گريان نمودن ها قسمی که یاد شد تنها چند روز طول می کشند وعلت آن  تغییرات هورمونی در بدن مادر پس از زایمان  می باشد. مادران تازه ولادت نموده  به خصوص از لحاظ عاطفی در این زمان بسيار زود تحریک پذیر هستند وبا کوچکترین حرف گريه را سرمیدهند .اما اگر این گریان نمودن ها و دلتنگی ها مدت طولانی تر ازچند روزدوام نماید باید زنگ خطر را به صدا درآورد، چون این جگرخون بودن ها وگریان های حق و ناحق طویل مدت میتواند تکلیف دیپریشن پس از زایمان باشد .افسردگی یا دیپریشن پس اززایمان يا(پى ان دى  )به مراتب عمیق تر، وشدید تر از* بلوز نوزاد* میباشد. از اینرو اگر مادران بعد از ولادت متوجه میشوند كه دلتنگى و جگرخونی آنها  دیرتر ازمعمول دوام نموده و بعد از گذشت چند روز یا یک هفته هنوزهم آنها را رها نكرده بايد به همسر و نزدیکان خود اعتماد نموده  واز داشتن افسرده گی،علاقه نداشتن به نوزاد و خود را با مادر شدن خوشبخت احساس نکردن نشرمیده آن را پنهان نکرده به  داکتر مراجعه نمایند و آزادانه درباه اش حرف بزنند چون در این افسرده گی بعد اززایمان مادران خودشان  مقصر نیستند این یک مریضی  است که به دست انسان نیست ودچار شدن به این تکلیف اصلی  معنی آن را نمیدهد که آنها مادربد هستند  که  به  اولاد خودعلاقه و دلبندی ندارند

متن بعدی  در همین بخش افسرده گی بعد از زایمان و علایم آن

 

(Visited 791 times, 1 visits today)