مادر و کودک

سال اول زنده گى نوزادان روز ٢٩/هوا تازه و نوزاد

روز ٢٩
گردش و قدم زدن روزمره براى يك تا نيم ساعت با نوزاد، در هوا آزاد يك حرف حتمى براى مادر وكودك است  ولو اگر اين گردش روززانه بروى حويلى هم صورت بگيرد . حتى در روز هاى سرد زمستان نوزاد تان را گرم لباس بپوشانيد و با او بيرون برويد نوزادان خيلى هم به هوا آزاد ضرورت دارند چون  هوا آزاد و تازه سيستم ايمنى يا دفاعى نوزادان را قوى ميسازد
نكته هاى مهم كه هنگام گردش با نوزاد بايد در نظر گرفت اين ها استند : اولين گوش با نوزاد هاى كه در تابستان تولد شده اند عاجل بعد از ولادت ميتواند صورت بگيرد ، نوزادانى كه در زمستان تولد شده اند بايد چندى صبر نمايند و يك روز نسبتا گرم بدون باران و يرف ريزو را براى گوش اول انتخاب نمايند . دوم مدت اولين گردش با نوزاد در مجموع نبايد بيشتر از ١٥ دقيقه باشد.سوم نوزادان نبايد زير اشعه مستقيم آفتاب قرار بگيرند حتمى يك سايه بان يا چترى برويش بگيريد و چهارم  در فصل زمستان و روز هاى سرد نبايد شمال مستقيم به رو شان بخورد پس به جهت مخالف شمال قدم بزنيد يا دستمالى بالا ريكشا نوزاد بيندازيد
اين گردش و قدم زدن با نوزاد در هوا تازه براى مادران نيز مفيد است زيرا وزن بعد از ولادت را كم ميكند و بر علاوه ضعف و بى حالى يا فشار پاين خون را بهبود ميبخشد

(Visited 308 times, 1 visits today)