از هرچیزو ازهرجا

كلوب +٤٠ ساله ها: آيا باور ميكنيد اين ها از چهل ساله بالا هستند ؟

آيا باور ميكنيد كه اين هنرپيشه هاى سينما باليود از چهل ساله بالا هستند ؟ اما در واقيعت قسمى معلوم ميشوند كه هنوز در آغاز يا ميانه سى سال باشند . خودتان عكس ها را تماشا كنيد .

 

(Visited 1,466 times, 1 visits today)