از هرچیزو ازهرجا

صد میلیون دالر : قیمتی ترین عروسی هندوستان

مکیش امبانی سرمایه دار ترین شخص هندوستان که با «چهل میلیارد » دارایی در جمع سرمایه داران جهان نیز می‌رود،  برای محفل یک هفته یی عروسی دختر خود که  مطابق به رسم و رواج هندو یزم باید فامیل دختر همه مصارف را بپردازد ،  ۱۰۰ میلیون دالر مصرف نمود که از کرایه بیشتر ازهزاران  «لیموزین » برای انتقال مهمانان ، قصر مشهور اودایپورو تمام هوتل های لوکس شهر «اودایپور» برای مهمانان تا کرایه نمودن  میدان هوایی شهر و طیاره های شخصی ، اجرا آوازخوان مشهور و ملکه پاپ بیونسی، ساختن یک اپلیکیشن خاص برای مهمان ها که توسط آن از تقسیم اوقات پروگرام جشن عروسی خبر میشدند، همه در این ۱۰۰ میلیون دالر شامل اند. ایشا امبانی یگانه دختر مکیش امبانی ، روز چهار شنبه بعد از سپری نمودن یک هفته جشن و پاکوبی بی نظیر با اجرا نمودن تمام رواج و رسوم یک ازدواج هندی، به پا عقد «آنند پیرامال »دوست دوران کودکی خود که با داریی پنج میلیارد دالر نیز از جمله یکی از مردان سرمایه دار هندوستان بشمار می‌رود، نشست.  دراین جشن عروسی پنجهزار مهمان از ستاره های بالییود و سرمایه داران هندوستان تا سرمایه داران جهانی و سیاستمداران مشهور مانند هیلری کلنتون و جان کری دعوت بودند

عروس و داماد «ایشا امبانی » و «آنند پیرامال » یک دیگر را از کودکی میشناسند و فامیل های شان با هم دوست هستند و هردو تحصیلات خود را در معتبرترین یونورستی های جهان «هاروارد» و «ییل» ختم نموده اند.

(Visited 1,884 times, 1 visits today)