مادر و کودک

سال اول زنده گى نوزادان روز ٢۳ /شیر دادن نوزاد

سلسله ۳۶۵ روز اول زنده گی نوزادان روز بیست و سوم

با گذشت زمان اشتها نوزاد بیشترميشود ومتوجه میشوید که نوزاد تان در طول روزمیخواهد بیشتر شیربنوشد. اگرشير تان کم است و فکر میکنید که برای نوزاد کافی نیست كوشش كنيد نوزاد را بيشتر زيرسينه بيندازد ، چون مكيدن پستان توليد شيرمادررا تحریک نموده وآن را افزايش ميدهد  دانه  اولبه همچنان برای افزایش دادن شیر مادرمفید است. در ممالک اروپايى مانند آلمان کپسول ها و چای  “دانه اولبه ”  در دواخانه ها برای افرایش دادن شیر مادر به فروش میرسند. اگر به کپسول و چای  دانه اولبه دسترسی ندارید ، کپه نمودن دانه اولبه به (شکل زنده ) به همان اندازه موثر است. یا همان شوله اولبه که ازروی رسم و رواج قدیمی مردم افغانستان خصوصی شهر کابل برای خانمان زچه در روز چهل  پخته میشود ،  هدف اصلی آن هم افزایش دادن  شیر مادراست ، که  اگر امکانات اش میسر است بهتر خواهد بود تا در تمام مدت شیر دادن  از آن مصرف شود
فراموش نکنید :  يك نوزادى كه در طول روز به اندازه كافى شيرسينه برایش داده ميشود(هر سه تا چهار ساعت بعد ) و يا ازغذا های مایع  خاص نوزادان ميخورد ديگر ضرورت به نوشیدن مايعات اضافى را ندارد، اما در موارد خاص مانند  آب و هواگرم ، مریضی های اسهال وتب، درداخل اتاق هاى که هوا آن بی اندازه خشک است( مثلا توسط  مرکز گرمی و یا بخاری )  بهترخواهد بود تا مقدارى آب جوش داده  و سرد شده به نوزاد داده شود
نكته مهم  :‌ اگروقت شير دادن نوزاد تان رسيده ( در صورت عادی هر چهار ساعت بعد ) و نوزاد هنوز خواب است حتمی نیست تا او را بيدار كنيد هروقت نوزاد گشنه شد و شير میخواست خودش بيدار ميشود

(Visited 857 times, 1 visits today)