مادر و کودک

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی ۳

 سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی

روز سوم

اکثراز روز دوم تا پنجم  بعد از ولادت شير مادر جارى ميشود .بسيارى از مادران يك نوع كشش يا فشار يا  به اصطلاح عامیانه مور مورك در پستان های خود احساس ميكنند که  خیلی دردناک وناراحت کننده است براى رفع اين مشكلات يك دستمال را با آب شير گرم مرطوب نموده بروى سينه بگذاريد. اگر پستان ها  از اندازه زیاد از شير پرشده (که خود یک نوع فشار و درد بر سینه وارد میکند ) و کودک نوزاد هنوز قادر به درست نوشیدن یا گرفتن سینه  نیست یا شیر برایش از اندازه زیاد است با حرکات آرام توسط دست سینه ها را  از طرف بالا به طرف نوك پستان مالش بدهيد تا  شير از پستان خارج شود . اگر این عمل هم کمک نکرد و شیر از انداره زیاد بود شير مادر را توسط پمپ های مخصوص برای شیر مادر که از دواخانه ها و یا از نزد داکتر  تان گرفته میتوانید  پمپ كنيد. شير پمپ شده را دورنينداخته  در چوشک سربسته  در يخچال بگذاريد وتا ظرف ۲۴ ساعت به نوزاد بدهيد .
هنگام سينه دادن به طفل يك نوع كشش  در رحم احساس میشود این عمل براى دوباره جمع شدن رحم كمك ميكند .

توجه*

براى اينكه به توليد زیادتر شير مادر كمك كرده باشيد نوزاد را  هر دوساعت بعد سينه بدهيد
متوجه باشيد كه کودک نوزاد همه نوك سينه رامکمل بدهان بگيرد و نه تنها  یک قسمت یا صرف سر نوك را.

(Visited 544 times, 1 visits today)