مادر و کودک

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز بیستم

مشكوله  خسته
به مشكوله هاى ميگويند كه حا وى خسته هاى آلوبالو هستند
اين مشكوله ها كه از تكه به مانند يك بالش كوچك دوخته شده و با خسته آلوبالو پر ميباشد، در مكروفيف ، یا داش  (البته بدون قرار گرفتن مستقيم روی  آتش ) گرم  ومانند مشكوله آبى براى نوزادان استفاده ميشود . این بالش های خسته برعکس مشکوله های رابری خالی از مواد کیمیاویی بوده و یکنوع  گرمی مرطوب که عمیق تر داخل وجود میشود میدهند و  برعلاوه خطر سوختاندن نوزاد توسط آب  داغ مشكوله  های رابری وجود ندارد . مشكوله هاى خسته يى را ميتوان در خانه هم تهيه .نمود براى اين كار مدتى طولانى به جمع نمودن خسته هاى آلوبالو بايد پرداخت

kirschkernkissen_0

kirschkernkissen-gelbeblume

(Visited 418 times, 1 visits today)