زندگی خانوادگی

سال ٢٠١٨ /سال سگ با خود چى ميآورد

درعلم ستاره شناسى يا نجوم چینايى هر سال به یکی از دوازده نشانه زودیاک يا (حلقه ١٢ حيوان)  اختصاص داده می شود. سال آينده سال ١٣٩٧/٢٠١٨ سال سگ است .

سال سگ براى ما چى مياورد ؟ شما از اين سال چه انتظار دارید، چه فرصت ها و مشکلات دراين سال در انتظار شماست؟ آيا شما در اين سال با عشق كامل تان روبرو ميشود ؟ و در نهایت آيا كار مناسب و دلخواه تان را پیدا کرده ميتوانيد ؟ اين سوال هايست كه هر سال با نزديك شدن سال نو نه تنها ذهن شما بلكه از هزاران نفر ديگر را نيز مشغول ميسازند

اعتماد ، وفاداری و نظم و انضباط نشانه هاى اصلى اين سال ميباشند

درسال سگ، رابطه ها ى پايدار در زنده گى خصوصى و زنده گى حرفه اى و كار می توانند برقرار شوند و آشنايى ها و رشته ها افزایش بيآبند
سال سگ سالى است که بلاخره در آن پاداش کار و زحمات سخت چند ساله خود را به دست مى آوريد
اما احتياط ! درانجام دادن کسب و کارهای ريسك دار  باید در سال سگ بيشترمراقب باشید. و تصاميم عجولانه  بدون فكر كردن درست و حسابى  بالا تمام جهات مثبت و منفى آن نگيريد چون اين سال خطرات و ريسك هاى اضافی را با خود حمل می کنند
از لحاظ دوستی و عشق سال سگ يك سال خوب و ایده آل برای پیدا کردن نيمه ديگر و يا عشق و رابطه است . جفت ها می توانند قدم بعدی را در اين سال بردارند و محفل عروسى خود  و زوج ها بدنيا آوردن فرزند را برنامه ریزی کنند

نيز مطالعه كنيد

تقویم چینایی خصوصیات متولدین سال سگ

تقویم چینایی و اثرات سازنده آن بالا کرکتر و طرز زنده گی اشخاص

(Visited 1,008 times, 1 visits today)