مادر و کودک

سال اول زنده گی نوزادان روز ۳۲/ خندیدن نوزاد


آيا متوجه شديد كه نوزادان گاه گاهى در خواب به يكباره گى لبخند ميزنند ؟ يك لبخند بسيار شرين و زود گذر و يا گاه گاهى هم چهره شان جدى ميشود و حتى ناراحتى در چهره شان ديده ميشود
اين كه نوزادان در آن لحظات در باره چى و كى خواب ميبينند هرگز نخواهيم فهميد. « در زبان عاميانه به اين حالت ميگويند فرشته يى به خواب نوزاد آمده» اما آن چيزى كه دقيق ميدانيم اين است كه
خندیدن واقعى نوزادان در آخير ماه دوم و شروع ماه سوم شان آغاز ميشود. نوزاد بعداز ختم ماه دوم اش قادر به خنديدن است و با ديدن حركات مختلف شروع به خنده هاى بلند ميكند

(Visited 1,631 times, 1 visits today)