زندگی خانوادگی

خصوصیات متولدین ماه میزان

متولدین ماه میزان (ترازو) انسان های متعادل ، صلح دوست ، میانجی مسالمت آمیز و خوش معاشرت اند که تنهایی را دوست ندارند و همیشه دور و بر شان جماعتی حضور دارد. هماهنگی ،آرامش و صلح در زنده گی برایشان از همه چیز مهم تر است . برخورد مودب و دیپلومات شان اکثر آنها را میانجی بین دو نفر قرار می‌دهد .علاقه بسیار زیاد آنها به هماهنگی و آرامی در زنده گی از فرار نمودن آنها از مناقشه ها و جر و بحث ها نمایان میشود. متولدین ماه میزان انسان های با سلیقه ، سر تا پا پاک و‌منظم و خیلی مشکل پسند اند آنها را به مشکل میتوان خوشنود ساخت. آنها انسان های مودب ‌و خوشبرخوردی اند که حتی شدید ترین انتقاد خود را هم با لبخندی در کنج لب برای تان میگویند. اما متاسفانه از خوشبرخوردی بی حد آنها اکثر سو استفاده میشود از اینرو بهتر خواهد بود یاد بگیرند تا گاه گاه جواب های دندان شکن نیز به دیگران بدهند. یکی از خصوصیات مهم دیگر متولدین این ماه حس حق ‌و عدالت خواهی بی حد آنها است از همین خاطر آنها برای گرفتن تصامیم مهم زنده گی خود به وقت بیشتر ضرورت دارند تامطمین باشند که با تصمیم خود حق کسی را پایمال نکرده اند. آنها میخواهند در باره تصمیم خود بیشتر فکر کنند و نظریه چند نفر دیگر را نیز در آن مورد بشنود که گاه گاهی بخاطر این همه تاخیر در گرفتن یک تصمیم در زنده گی کار های شان اصلا پیش نمیرود و آنها اکثر مردود باقی میمانند آنها شاید نمیدانند که مشکل است کاری نمود که از انجام آن همه یک نوع خشنود شوند. خلاصه نه گفتن ! کار متولدین ماه میزان نیست . آنها همیشه در کنار جواب رد خود یک شاید، امکان دارد یا بیبینم را میگذارند که این روش جواب دادن یک خواهش و این برخورد دیپلومات آنها اکثریک غلط فهمی را ایجاد میکنند. چون هر کس معنی این نوع جواب رد گرفتن را نمیفهمد. بی ثباتی و دیر تصمیم گرفتن متولدین این ماه شاید در زنده گی برایشان مشکلاتی به بار بیآورد از اینرو آنها به شخصی در کنار خود ضرورت دارند تا درگرفتن تصامیم همرایشان کمک نماید در غیر صورت خود شان به تنهایی خیلی مشکل تصمیم میگیرند چون نمیخواهند کسی را با تصمیم خود خفه بسازند. متولدین ماه میزان چون انسان های خیلی آرامی طلب و صلحدوست اند گاه گاهی هم صرف بخاطر آرامش خود زود تسلیم میشوند خصوصی وقتی کسی بالا شان کمی کلانکاری کند آنها زود زیر تاثیر میروند و تسلیم آن شخص میشوند اما با آن هم در آخیر کار به مقصد خود میرسند و کار خود را به هر صورت اش انجام می‌دهند چون آنها برای رسیدن به مقصد به زور گویی و جنگ و دعوا ضرورت ندارند آنها برای رسیدن به مقصد خود از دیپلوماسی استفاده میکنند.آنها دیپلومات های موفق اند و از همین رو اکثر به شکل میانجی بین دو جبهه قرار میگیرند

متولدین ماه میران قسمی که از اسم ماه تولد شان هویدا است همیشه در جستجو تعادله و میزان اند از اینرو وظایف مانند دیپلومات ، میانجی یا وکالت بهترین شغل برای آنها می‌باشند .برعلاه آنها اکثر در دنیا مود و فیشن نیز مشغول وظیفه اند ‌‌دیزاینر های خوبی اند چون عاشق زیبایی و نفاست اند .آنها برای خوشبخت بودن در زنده گی از همه بیشتر به تعادل و‌هماهنگی ضرورت دارند.آنها میدانند که افراط در هر جهت که باشد بلاخره انسان را بدبخت میسازد و ازاینرو همیشه همان میانه طلایی را انتخاب و دنبال میکند. اگر چه گاه گاه خودشان نیز در میان هر دو جهت در حرکت اند و‌حتی در یک جهتی از اندازه زیاد هن پیش بروند اما بسیار زود میتوانند دوباره تعادل خود را به دست بیاورند

متولدین ماه میزان در عشق و رابطه

متولدین ماه میزان با صورت آراسته، جذاب و سحر آمیز خود در هر حلقه دوستداشتنی اند. آنها دوست و آشنا زیاد دارند. همیشه خوش لباس و‌خوش ذوق و منظم اند و از همین رو انسان ها بسیار زود عاشق متولدین ماه میزان میشوند ‌و همیشه عاشقان و علاقمندان زیادی دارند. اما چون خود شان اشخاص بسیار جمال بین ‌و ظاهر پرست اند همیشه عاشق آنهایی میشوند که مانند خودشان منظم ،خوش لباس، آراسته و باسلیقه باشند. متولدین این ماه از همه بیشتر با چشم دوست دارند یعنی انسان های خیلی زیبایی پرست اند ظاهر و طرز پدیدار شدن ظاهری انسان های برایشان خیلی مهم است آنها علاقمند اشخاص آراسته کاکه و خوش لباس با یک رفتار شاهانه و با تربیه ‌و فرهنگ ‌اند و اشخاصی با چنین مشخصات را شریک زنده گی خود انتخاب میکنند. تمام خانم های که با متولدین ماه میزان ازدواج کرده اند باید تا جایی خود را خیلی خوشبخت احساس کنند چون متولدین ماه میزان از جوانمردان مکتب های قدیم اند طرز ‌برخورد ‌و رفتار با خانمان را خیلی خوب میدانند. آنها مراقب و‌متوجه خانم خود میباشند. از همه چیز شان تعریف و تمجید میکنند و برعلاوه خیلی منظم و پاک و صفا اند که این نکات در وجود یک مرد برای خانمان در جمله صفات خوب یک مرد به شمار می‌روند .اما آنها فراموش نکنند که مرد های متولد ماه میزان در کنار این همه خوبی علاقه فراوان به چشم چرانی و فلرت* دارند چون مردان متولد ماه میزان در مقابل زیبایی ها ضعیف اند اما آنها هرگز از حد چشم چرانی و یک دو تعریف پیشتر نمیروند و اکثر این چشم چرانی و فلرت شان هم صرف بخاطر آن است که نزد خانم ها دلچسپ به نظر برسند .اگر چی برای مردان متولد این ماه مشکل است خود را صرف در قید یک انسان بکشند اما با آن هم بعد از ازدواج به همسر خود وفادار میمانند

متولدین میزان در دوستی و روابط اجتماعی : متولدین ماه میزان دوستان بیشمار دارند و در هر محفل و مهمانی و‌پارتی دعوت هستند و همه دوست دارند با آنها دوست باشند.آنها نیز به نوبه خود از این سر محفل و پارتی تا آن سر پارتی با همه رو بوسی میکنند، همه را میشناسند، با همه یک دو کلمه حرف رد و بدل میکنند و خیلی انسان های خوش معاشرت اند اما کمتر کسی میداند که آشنایی ، دوستی و معاشرت متولدیم ماه میزان سرسری و سحطی است و در واقیعت این دوستی ها و آشنایی ها برایشان آنقدر مهم نیست. متولدین ماه میزان در مجموع فضا بد و جنگ و دعوا را خوش ندارند از اینرو همیشه کوشش میکنند تا در حلقه دوستان خود یک فضا آرام و خوش را ایجاد کنند. آنها حتی از گفتن انتقاد و حرفی که آنها را آزار می‌دهد هم خود داری میکنند تا دوستان خود را خفه نسازند و اگر گاهی هم نا رضایتی خود را نشان بدهند آنقدر دور انداخته و با کلمات زیبا میگویند که نفر مقابل اصلا متوجه نمی‌شود که او ازش خفه است وهمان لحظه از او انتقاد میکند. در حالی که متولدین ماه میزان آنقدر جذاب و بین دوستان خود محبوب اند که اگر مستقیم هم انتقاد کنند انتقاد شان سر کسی بد نمیخورد. متولدین ماه میزان چون در هر پارتی و مهمانی حضور و دوست و آشنا زیاد دارند بیشتر از دیگران خبر های داغ روز را میدانند بسیار حرف ها از این سو و آنسو میشنوند که اکثر این همه حرف و خبر را به دیگران نیز قصه میکنند البته این کارشان از روی بد بینی نیست آنها صرف میخواهند معلوماتی که دارند با دیگران در جریان بگذارند اما با وجود این همه آنها هرگز شایعه پرانی نمیکنند و حرف های دروغ در مورد کسی از دل خود نمیسازند و‌دوست هم ندارند حرف های را که اساس ندارد به دیگران بگویند یا از دیگران بشنوند

خانم های متولد ماه میزان

ظرافت و فیشنی بودن نام دوم خانمان متولد این ماه است آنها حتی بعد از ختم یک روز طولانی و پر از مصروفیت و کار وقتی شام دوباره به خانه میایند هنوزهم همانطور که صبح خانه را به قصد وظیفه ترک گفته بودند آراسته و منظم باقی مانده اند و ‌‌حتی یک تار مو شان هم بیجا نشده . این حرف برای خانمان دیگر به یک معما بزرگ مبدل شده که چگونه آنها با این همه جمع و جارو و اولاد داری و کار بیرون همیشه آراسته فیشنی و منظم باقی میمانند. خانمان متولد ماه میزان خیلی به سر و وضع خود میرسند وهمیشه آراسته‌ وخوش سلیقه اند. وهمین پاک صفا و سرتا پا آراسته و‌ فیشنی بودن را در وجود شوهرآینده خود نیز جستجو میکنند. اگر خواستگارشان درملاقات اول با یک سر و صورت نا آراسته در مقابل چشمان شان ظاهرشود همان لحظه میدان را باخته اند و‌دیگر چانسی برای بدست آوردنش ندارند. یکی از خصوصیات منفی خانمان متولد این ماه این است که تصمیم خود را زود گرفته نمیتوانند ‌و از اینرو نمیتوانند به ساده گی کسی را انتخاب و ازدواج نمایند. فضا آرام و صلح برای آنها آنقدر مهم است که حتی آن زمانی که خود شان حق به جانب باشند باز هم برای حفظ آرامش خود ‌و‌دور ‌و ‌پیش خود عاجل تسلیم میشوند تا سر و صدا بلند نشود و کسی از او خفه نشود و اگر بفهمند کسی از آنها خفه است از این حرف رنج میبرند.اما این خانم های عادل و مهربان باید متوجه این حرف باشند تا از این خصوصیت اش سو استفاده نشود

خصوصیات مثبت : قابل اعتماد، عاقل، عادل ، مسالمت آمیز، با ملاحظه و توجه دیگران ، با احساس، درک کننده، خوش زبان و خوش صحبت ،مهربان ، خوشبین به آینده ، دیپلومات مودب با تربیه و با فرهنگ

خصوصیات منفی : راحت طلب، خودساز، اندک رنج، دو رویه، سرسری سحطی، بی علاقه و سرد، خوش باور، گپ رو، آسیب پذیر، گریز از جر و بحث ، خود را مطابق به هر حرف ساختن ، مبهم ، مردد زود تصمیم نگرفتنن

متولدین ماه میزان در روابط عاشقانه و زنده گی مشترک با متولدین ماه های حمل ، ثور، جوزا، اسد، سنبله و دلو جور میایند

و برعکس با متولدین ماه های سرطان، میزان ،عقرب قوس،جدی و حوت جور نمیایند

در پاین خصوصیات متولدین ماه سنبله را مطالعه نماید

(Visited 2,586 times, 2 visits today)