زندگی خانوادگی

خصوصیات متولدین ماه جوزا : دوگانه یی

« در مقابل متولدین ماه جوزا اکثر فکر می‌کنیم با دو نفر مختلف سر و کار داریم چون متولدین این ماه گاه این چنین هستند و گاه آن چنان »

متولدین ماه جوزا همیشه در حرکت اند. آنها به تغییر و حرکت مانند اکسیجن ضرورت دارند. آرام نشستن در یک جا برای آنها بزرگ ‌ترین جزا خواهد بود . متولدین ماه جوزا خیلی اجتماعی بوده و در برقرار نمودن روابط اجتماعی ماهرند از اینرو همیشه دور و پیش شان پراز دوست و آشناست ولی با وجود این روابط زیاد آنها نمیخواهند آزادی فردی خود را از دست بدهند.آنها انسان های آزاد منش اند دوست ندارند به چوکات ها و قاعده ها خود را برابر نمایند. متولدین ماه جوزا اگر چی مانند آبشار پر از گپ و مانند یک کتاب باز اند با آن هم  چهره دومی خود را همیشه پنهان میدارند.انسان های سطحی بین اند و آنقدر با احساس نیستد و فقط چند شخص محدود از آنچه واقعا در قلب شان میگذرد خبر دارند. قضاوت نمودن در مورد متولدین ماه جوزا خیلی مشکل است چون آنها آنقدر در تغییر اند که گاه گاهی حتی خود شان هم نمیدانند که لحظه بعدی چگونه تغییر خواهند نمود و چی کاری انجام خواهند داد .متولدین این ماه  هزاران کار را انجام می‌دهند و دوست دارند از هر کار و هر چیز مقداری امتحان کنند ولی هر چیز که از اندازه طولانی شد برایشان خسته کن می‌شود و بدین تر تیب آنها زود زود افکار نظریات،عقاید و وظیفه خود راتغییرمی‌دهند. هر چیز تازه ‌و نو آنها را به خود جذب می‌کند و میخواهند همیشه از تازه ترین نو آوری های دنیا با خبر باشند و مطابق به زمان پیش بروند ولی همین علاقمندی به هر چیز و هر کارمی‌تواند برای آنها مشکل ایجاد نماید و از آنها اشخاص بی برنامه و بی پلان بسازد که حتی خود شان راه خود را گم کنندمتولدین ماه جوزا از دیگران زودتر اقدام می‌کنند و می‌توانند در عین زمان چند کار را انجام بدهند آنها با زیرکی و ذهن تند که دارند با جنجال های زنده گی ساده کنار میایند. آنها اشخاص کنجکاو اند و اگر چیزی را در نگاه اول درک نکنند همیشه  کوشش می‌کنند به مطالعه نمودن ریشه و چگونگی آن بپردازند . آنها علاقمند سفر و سیاحت هستند و اکثر شغل های را برای خود انتخاب می‌کنند که امکانات سفر نمودن را داشته باشند. آنها کار های زیادی را آغاز می‌کنند اما کمتر چیزی را به پایان میرسانند. متولدین این ماه در خرید و فروش و تجارت خیلی ماهر اند و با زبان تیز و زرنگی و ذکاوت که دارند بسیار زود مشتری های خود را قانع به خرید می‌کنند 

در روابط عاشقانه هیچ کس مانند متولدین ماه جوزا عشق را سرسری  نمیگیرد. آنها از هرکی بیشتر چشم چرانی و فلرت می‌کنند و بسیار آسان کلماتی مناسب را میابند تا نفرمقابل را عاشق خود بسازند.آنها روابط عاشقانه زیادی برقرار می‌کنند بدون آن که واقعا عاشق باشند. تیلیفون شان از نمره معشوقه ها پراست و لی با زرنگی و مکاره گی که دارند قادر به آن هستند تا یک معشوقه از معشوقه دیگر خبر نشود. با وجود داشتن این همه معشوقه های زیاد آنها دوست دارند بیش‌تر با دوست و رفیقان خود وقت خود را بگذرانند تا با همسر ویا معشوقه خود. اگر چه متولدین این ماه همیشه به یک رابطه عاشقانه بدون قید و شرط فکر می‌کنند اما آنقدر در گپ دادن ماهر اند که نفر مقابل عاجل خواب ازدواج نمودن با او را به سر میپروراند

متولدین این ماه اشخاص بوالهوس اند و بالا احساسات خود مطمئن نیستند و همین بی اطمینانی باعث می‌شود که یک لحظه سراپا عاشق اند و لحظه بعدی نفر مقابل برایشان خسته کن می‌شود. با این تغییر نمودن زود زود حالت شان خیلی مشکل است با آنها کنار آمد.شریک زنده گی متولدین این ماه به اندازه کافی باید حوصله داشته باشد و برای او  آزادی فردی کامل بدهد صرف آنوقت متولدین ماه جوزا توجه کافی به همسر خود می‌دهند. اما با وجود دادن آزادی فردی کافی  همسران متولدین ماه جوزا همیشه باید از زیر چشم متوجه آنها باشند چون آنها چشم چرانی را خیلی دوست دارند ولی با وجود  چشم چرانی آنها در هر گوشه دنیا هم که باشند و هر قدر چشم چرانی هم کنند شب دوباره مشتاقانه به خانه و نزد همسر خود برمیگردند.متولدین این ماه در مجموع آنقدراشخاص رومانتیک نیستند از اینرو همسران شان منتظرحرکات عاشقانه و رومانتیک مانند هدیه دادن گل یا صرف نمودن نان شام در فضا عاشقانه با موسیقی و شمع و یا هم نوشتن نامه و مسج های عاشقانه از آنها نباشند. افکار و سر آنها همانطور هم پراز هزار سوداست  و به کار های عاشقانه و  رومانتیک آنقدر وقت ندارند

متولدین ماه جوزا خیلی پر گپ اند آنها می‌توانند ساعت ها در باره دنیا و جهان و این و آن حرف بزنند و تمام اخبار تازه جهان، دوستان و یا همسایه را برایتان برسانند. متولدین این ماه در باره تمام همسایه ‌ها و حتی در باره بسته کوچه و گذر خبر دارند. کوچکترین خبر را از این سر کوچه به آن سر کوچه میرسانند و درمیان متاسفانه کمی مبالغه هم می‌کنند ‌و گاه گاه دروغ های نیز از خود اضافه می‌کنند تا قصه خود را جالب تر بسازند .از اینرو اسرار خود را هرگز نباید بالا متولدین این ماه اعتماد نمود. با این همه پر گپی آنها انسان های بسیار هوشپرک هستند و اکثر وعده و وقت که مثلا برای رفتن نزد داکتر و یا کدام مرجعه یا دفتری گرفته اند فراموش می‌کنند. متولدین ماه جوزا از آن طبقه انسان های هستند که ساعت ها را در جستجو عینک های خود میگذرانند در حالی که عینک هایشان تمام وقت بالا بینی شان است

ازدواج :

متولدین این ماه با متولدین ماه های اسد ، میزان ، دلو ، حمل قوس ، جدی ‌و جوزا یک رابطه زناشوهری بسیار خوب

و با متولدین ماه های سرطان ، سنبله ، عقرب ، حوت و ثور برعکس  مشکل میداشته باشند ( در آینده در این مورد بیش‌تر مینویسیم )

مختصر:

خصوصیات خوب : سازگار، معاشرتی ، جذاب خوشحال بشاش، عینی واقعی بین ، متقاعد کننده ، بی تعصب و بدون تبعیض، همه کاره با استعداد ،کنجکاو و پی جو ، تیز و سریع العمل

خصوصیات منفی : زود تحت نفوذ قرار گرفتن ، سرد ، بوالهوس، سطحی ، بی توجه  و بی پروا، از خود راضی ، حیله گر، عصبی ، غیر قابل اطمینان ، پرگو، آشفته و هوش پرک

خصوصيات متولدين ماه ثور/گاو

(Visited 4,548 times, 1 visits today)