زندگی خانوادگی

حرف هاى عاشقانه

همه از من ميپرسند او چى دارد كه ديگران ندارند و من هميشه جواب ميدهم قلبم را ...
همه از من ميپرسند
او چى دارد كه ديگران ندارند
و من هميشه جواب ميدهم
قلبم را …

(Visited 684 times, 1 visits today)