از هرچیزو ازهرجا

حامله دار شدن در حالت کما

خانم جوان ۲۹ ساله که از ۱۴ سال به این طرف بعد از یک حادثه وحشتناک  در یکی از خانه های پرستاری در آریزونا امریکا در حالت  کما (= آلفا کما یا زنده گی نباتی کومای را میگویند که در آن چشمان مریض باز است اما از خود دیگر هیچ عکس العملی نشان داده نمیتواند. یعنی مریض بیدارمی‌گردد اما دیگر حرکت و حرف زده نمیتواند و آگاهی وحس حرکت نمودن  خود را دوباره بدست نمیآورد ) بسر میبرد ، تقریبا یک ماه قبل نوزادی بدنیا آورد. این خانه پرستاری در آغاز کوشش نموده بود تا این خبر تکان دهنده را از پولیس و مدیا پنهان نگه دارد  تا نام خانه پرستاری بی اعتبار و لکه دار نشود، اما بعد از اینکه کارکنان خانه پرستاری متوجه شدند که نوزاد راحت نفس کشیده نمیتواند و با نفس کشیدن مشکل دارد، برای آنکه نوزاد را کمک کرده بتوانند و از ترس آنکه نوزاد نمیرد و بالا آنها به جرم قتل عریضه نشود مجبور شدند پولیس را خبرنماید. پولیس همه پرستاران مرد آن شفاخانه را برای بررسی نمودن د. ن .ای (= ذخیره اطلاعات جینیتکی)  شان به دادن  ترشح دهن یا بزاق (تف) آنها دعوت نموده و در میان متوجه شدند که یکی از پرستارها به نام «نتهن سدرلند» ۳۶ ساله برای دادن  د.ن .ای خودحاضر نشده بود و بدین طریق  رد پا مجرم را دریافتند و بعد از گرفتن د. ن. ای  او و سر دادن آن  با د. ن.ای نوزاد مطمین شدند که آن پرستار پدر نوزاد بوده و بدین صورت مجرمی که در جستجو اش بودند، می‌باشد. این پرستار ۳۶ ساله که مسوول پرستاری خانم به کوما رفته بود فعلا به جرم تجاوز جنسی و اذیت جنسی اشخاص  دستگیر شد

خانه پرستاری یا شفاخانه که مریض به کوما رفته بستر بود

(Visited 3,717 times, 1 visits today)